Foredrag om reforma: "Leve hele livet"

torsdag 19. september 2019, 18.00 - 21.00

Informasjon

Kjell Rangnes frå Pensjonistforbundet kjem til Hjelmeland for å ha eit foredrag om reforma "Leve hele livet". Pensjonitsforbundet ynskjer at eldre skal få ei betre forståing av kva moglegheiter som ligg i reforma "Leve hele Livet" og velferdsteknologien sin plass i reforma.

Foredraget vil innhehalde dette:

Ein gjennomgong av dei mest sentrale områda i reforma "Leve hele livet"

 Ein liten workshop, korleis jobbe vidare med reforma i vår kommune.

Velferdsteknologiens plass i reforma;

Ein gjennomgong av reforma og korleis velferdsteknologi kan vere ei plattform for å lukkast med reforma lokalt

Velferdsteknologi;

 Kva ligg i begrepet velferdsteknologi og korleis velferdsteknologi kan fremme mestring og aktivitet

 Kva utfordringer velferdsteknologi kan forebyggje

 Gode døme på ulike typer teknologiske løysingar

 Teknologi og bustad – risikorydding

 Korleis setje velferdsteknologi inn i kommunen sine tenester til eldre til det beste for brukarane.

Foredraget er utvikla på bakgrunn av tilbakemeldingar fra brukarar, tilsette, samarbeidspartnarar og relevante kunnskapsaktørar på feltet.

Målgruppa for foredraget er heimebuande eldre, pårørende og frivillige. Tilsette og politikarar vil også ha nytte av foredraget.

Stad

Hjelmeland kommunehus
Vågavegen 116,  4130 Hjelmeland

Kontakt

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funks
 

Margrete Tytlandsvik

Mobil : 48007848

Legg til hendinga i din kalender