Ekstraordinært møte i Areal-og forvaltningsutvalet 2. april

Ekstraordinært møte i Areal-og forvaltningsutvalet 2. april

Hjelmeland kommune har mottatt søknad om plassering av modulbygg for mellombels ungdomsskule i forbindelse med bygging av ny ungdomsskule. 

Søknaden krev dispensasjon frå reguleringsplan. Saka vert lagt fram i møtet.

Møtet er ope.  Link til saksliste