Feltarbeid og fuglekartlegging i mai/juni

NIBIO (Norsk Institutt for bioøkonomi) skal utføra feltarbeid og fuglekartlegging i utvalgte område i kommunen. Registrering av fugl vil skje i månadsskifte mai/juni. Registreringa vil skje på same flate ca. kvart 3. år. Flatene er anonyme, me kan difor ikkje gi melding til kvar enkelt grunneigar dette gjeld, men legg ut denne meldinga offentleg. 

Les meir om kartlegginga, på NIBIO si heimeside.

Oppdraget er frå Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norges bondelag og Norges bonde- og småbrukarlag. 

Les fersk rapport om prosjektet.