Godkjent planendring - Årdal Brygge bustadfelt

Godkjent planendring - Årdal Brygge bustadfelt

Hjelmeland kommunestyre har godkjent endring av reguleringsplan R 176 Årdal brygge.

Endringane gjeld intern køyreveg, leikeplass, p-plass,  struktur/mønehøgd/takform i delfelt B2 og B3, og er nærare konkretisert i kommunestyresak 72/23.

Vedtaket kan, i medhald av plan- og bygningslova § 12-2 og forvaltningslova § 29, klagast inn for Statsforvaltaren i Rogaland.  Eventuell klage skal sendast skriftleg til postmottak@hjelmeland.kommune.no eller Hjelmeland kommune, Plan og forvaltning, Vågavegen 116,  4130 Hjelmeland, klagefrist 11.des 2023.


Link til planendringsaken
Gjeldande reguleringsplan med plankart og førsegner