Godkjent reguleringsplan - R179 Områdeplan for Hjelmeland sentrum

I medhald av plan- og bygningslova § 12-2 har Hjelmeland kommunestyre i sakene 54/22 02.11.22 og 11/23, 22.02.23 godkjent   R179 Områdeplan Hjelmeland sentrum .

Hjelmeland kommune

Planen er godkjent med eitt unntak: naust/brygge på 59/27 er ikkje endleg avklart. Går til mekling med Statsforvaltaren.

Men resten av planen er endeleg vedtatt:
Planområdet strekkjer seg frå omsorgsenter/helsehus i sør til småbåthamn Nordbygda i nord.

Planen skal legge til rette for ei framtidsretta og berekraftig utvikling av Hjelmeland sentrum.

Dette skal skje gjennom vidareutvikling av eksisterande bygningsstruktur, nye bygg (sentrumsbygg med blanda funksjonar som butikk, næring, kontor og bustad), nye bustadområde, gode uterom/aktivitetsområde og torg, tenleg infrastruktur , styrking av grønstruktur og betre tilknyting for Burmavegen i nord i form av ny kjørebru over elva

Sjølve planen består av:

Du finn òg plankartet digital i Arealplaner.no 

Andre aktuelle dokument i saken :

Grunneigarar/partar og andre planmyndigheiter blir varsla om planvedtaket pr brev.

Den nye områdeplanen vil erstatte eldre reguleringsplanar på følgjande måte:

- R37 Burmavegen delar av planen f.o.m Vågabrua ca 170 m nordover
- R38 ÅnaSvartaberget delar av planen: småbåthamner, sjølve Vågen, eldre bebyggelse
- R41 Endring av Prestegarden 1 delar av planen: butikk, bank, kyrkje, bedehus
- R42 Prestegarden 1 delar av planen: Helsehuset og omsorgsenteret
- R44 Elveosen Nøkling - delar av planen: elveosen Prestøyra
- R111 Gang/sykkelveg Vågabrua-Spar: plan utgår, heilt erstatta

Klage

Vedtaket kan i medhald av PBL §§ 1-9 og 12-12 og forvaltningslovens kap.VI klagast inn for Statsforvaltaren i Rogaland. 

Eventuell klage skal sendast skriftleg til

Klagefrist:  24 april 2022.

Krav om erstatning

Eventuelle krav om erstatning må setjast fram skriftleg for Hjelmeland kommune innan 3 år frå den offentlege kunngjeringa av vedtaket, jfr. PBL § 15-3.