Godkjent reguleringsplan - R181 Gang-og sykkelveg Klokkarbakken, Hjelmeland

I medhald av plan- og bygningslova § 12-2 har Hjelmeland kommunestyre i sak 33/22 den 16.06.2022 godkjent R181 Detaljreguleringsplan for gang-og sykkeleveg, Klokkarbakken, Hjelmeland med tilhøyrande føresegner.

Planen gir rom for etablering av gang/sykkelveg langsmed køyrevegen Klokkarbakken, dvs sambinding mellom Vågavegen og Prestøyra. Den gir òg rom for etablering av reiselivsbygg og eitt nytt naust + grøntområde.

Sjå andre dokument i saka
Plankartet er òg å finne digitalt i Kommunekart

Klage

Vedtaket kan i medhald av PBL §§ 1-9 og 12-12 og forvaltningslovens kap.VI klagast inn for Statsforvaltaren i Rogaland. 

Eventuell klage skal sendast skriftleg til

Klagen skal sendast innan 10. oktober 2022.

Krav om erstatning

Eventuelle krav om erstatning må setjast fram skriftleg for Hjelmeland kommune innan 3 år frå den offentlege kunngjeringa av vedtaket, jfr. PBL § 15-3.