Høyring - Detaljreguleringsplan Breivik hyttefelt - Randøy

Areal-og forvaltningsutvalet vedtok i sak 34/22 å leggje forslag til detaljreguleringsplan R178 Breivik hyttefelt ut til offentleg ettersyn, jf plan-og bygningslova § 12-11.

Planen gir rom for oppføring av 14 nye fritidsbustader og 1 ny bustad ( i tillegg til eksisterande) fordelt på tre delområde.  Dei 12 fritidsbustadane i vest skjer som ei utviding av gjeldande reguleringsplan, medan resten av framtidige tomter skjer som fortetting av eksisterande. Eksisterande/regulerte småbåthamn skal ha kapasitet for utvidinga, og strandareal er difor ikkje med i omreguleringa.

 AFU- sak 34/22 med vedtak (PDF, 2 MB)

Plandokument:
- Plankart R178 (PDF, 4 MB)
- Føresegner R178  (PDF, 141 kB)
- Planskildring R 178 (PDF, 4 MB)
- ROS analyse (PDF, 2 MB)
- Notat områdestabilitet (PDF, 6 MB)

Fleire relevante dokument som td skredanalyse, naturmangfaldrapport, overvannsrapport og grov VA-rammeplan er å finne her:  link til AFU-saken.  

Merknadar til planforslaget sendast til kommunen:
via elektronisk skjema,
- på e-post:  postmottak@hjelmeland.kommune.no
- eller pr post: Hjelmeland kommune, Plan og forvaltning, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland

Frist for uttale 1.sept. 2022

Plan og forvaltning