Høyring - Detaljreguleringsplan for Burmavegen - Hjelmeland

Areal-og forvaltningsutvalet vedtok i møte 5. juni 2024 å legge detaljreguleringsplan for Burmavegen ut til høyring/offentleg ettersyn. 

Føremålet med planarbeidet er oppgradering av Burmavegen for å betre adkomst til eksisterande og framtidige bustadar langs vegen, legge til rette for gåande og syklande samt løyse problematikk knytt til vatn, avlaup og overvatn.

Her finn du vedtaket,  planskildring + forslag til plankart og føresegner.

Informasjonsmøte

Det blir avhalde eit informasjonsmøte for berørte grunneigarar 21. august. Nærare info om dette blir sendt til den enkelte.

Merknadar

Frist for merknader/innspel til planarbeidet: 01.09.2024

Sendast til postmottak@hjelmeland.kommune.no eller via digitalt skjema.