Høyring - Detaljreguleringsplan R 187 Kvaløy

Areal-og forvaltningsutvalet vedtok i møte den 2.6.22 i sak 48/22 å leggje forslag til Detaljreguleringsplan R187 Kvaløy, gnr 92 bnr 2, ut til offentleg ettersyn, jf plan-og bygningslova § 12-10.

Planen omfattar heile øya, ca 159 daa. Mesteparten av arealet blir regulert til LNF, men gir òg rom for 2 nye fritidsbustader + friluftsområde i sør. Tre eksisterande hytter og brygger inngår i planen utan rom for utviding.

- AFU-sak 48/22 med vedtak (PDF, 2 MB)

Plandokument:

- Plankart R187 Kvaløy (PDF, 710 kB)
- Føresegner R187 Kvaløy (PDF, 230 kB)
- Planskildring R187 Kvaløy (PDF, 2 MB)
- ROS-analyse (PDF, 888 kB)

Link til saken 

Uttalefrist : 1. september 2022:
via elektronisk skjema,
- på e-post:  postmottak@hjelmeland.kommune.no
- eller pr post: Hjelmeland kommune, Plan og forvaltning, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland

Frist for uttale 1.sept. 2022