Høyring - Detaljreguleringsplan R180 Gangsti Tverrsvinten, mellom Nordbygda og Burmavegen

Areal-og forvaltningsutvalet vedtok 12.05.2021 i sak 35/21 å leggje forslag til R180 Detaljreguleringsplan for gangsti mellom Nordbygda-Burmavegen, Tverrsvinten,  ut til offentleg ettersyn. 

Føremålet med planarbeidet er å sikre eksisterande/tidlegare regulert sti som offentleg passasje, samt gi moglegheit for enkle forbetringstiltak. 

AFU-sak 1.gongsbehandling med vedtak og vedlegg
Plankart
Førsegner
Planskildring


Uttale i saken :
-digitalt skjema
-epost:  postmottak@hjelmeland.kommune  
-ordinær post: Hjelmeland kommune, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland

Frist for uttale 13.juli 2021 

Plan og forvaltning