Høyring - Detaljreguleringsplan R182 Puntsnes forretningsområde

Areal- og forvaltningsutvalet har i sak 49/22 vedtatt at forslag til R 182 Detaljreguleringsplan for Puntsnes  forretningsområde  gnr 63 bnr 18,77 skal leggjast ut til offentleg ettersyn, jf  plan- og bygningslova § 12-10

Området skal regulerast til detaljhandel, kontor/tenesteyting og bensinstasjon.

- Saksframlegg m/vedtak og alle plandokument

- Digitalt plankart  R182 i forslagsbase reguleringsplan
- Plankart (PDF, 589 kB) pdf
- Reguleringsføresegner (PDF, 196 kB) jf AFU-vedtak


Merknader til planforslaget sendast kan sendast:
- via elektronisk skjema
- på e-post postmottak@hjelmeland.kommune.no
eller pr post: Hjelmeland kommune, Plan og forvaltning, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland

Uttalefrist 31.august 2022

 

Plan og forvaltning

Svanhild Hjorteland Gbada
Rådgjevar Arealplan
E-post
Telefon 404 39 127