Høyring - Detaljreguleringsplan R188 Sæbø bustadfelt

Planområdet ligg sentralt i tettstaden Hjelmeland, like nord for Vågen. Området skal regulerast til bustadfelt og gir rom for 27-30 nye bustader fordelt på både einebustader, rekkehus/firemannsbustader. 

Alle høyringsdokumenta i AFU sak 80/22.

Plankartet - digital kartportal. (zoom inn til gnr 58/2 og slå på "reguleringsplan under arbeid")

Merknadar og uttalefrist

Merknader til planforslaget kan sendast:

Uttalefrist: 30. desember 2022
Grunneigarar/naboar/berørte partar blir varsla pr brev.

Vedtak i sak 80/22

Areal- og forvaltningsutvalet AFU har i sak 80/22 den 19.10.2022 vedtatt at forslag til «R 188 Detaljreguleringsplan for Sæbø bustadfelt » gnr 58 bnr 2 mfl skal leggast ut til offentleg ettersyn, jf  plan- og bygningslova § 12-10.