Høyring - Ny 50 (132) kV kraftledning Veland - Hjelmeland og ny transformatorstasjon på Hjelmeland

NVE logo 1 - Klikk for stort bilete Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke melding frå Lyse Elnett AS om ein ny kraftleidning frå Veland i Strand kommune til Hjelmeland kommune, og ein ny transformatorstasjon på Hjelmeland. Meldinga er no lagt ut på offentleg høyring. 

Høyringsfrist er 20. september 2018

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke melding frå Lyse Elnett AS om ein ny kraftleidning frå Veland i Strand kommune til Hjelmeland kommune, og ein ny transformatorstasjon på Hjelmeland. Meldinga er no lagt ut på offentleg høyring. 

Høyringsdokumenta og høve til så senda inn høyringsuttale finn du på www.nve.no/kraftledninger

Gjennom høyring av meldinga ønskjer NVE å få innspel til kva for utgreiingar som bør gjennomførast før konsesjonssøknad om bygging og drift av anlegget vert utarbeida.

NVE inviterer til informasjonsmøte onsdag 22. august kl. 19.00. Møtet finn stad på Høiland gård. NVE vil orientere om handsaminga av meldinga og forslag til utgreiingsprogram. Lyse Elnett vil delta og orientere om planane. Møtet er åpent for alle.