Høyring - Planprogram kommunedelplan naturmangfald

Hjelmeland kommunestyre vedtok i møte den 13.06.24 i sak 43/24  å starte opp arbeid med Kommunedelplan for naturmangfald.  Forslag til planprogram for planarbeidet blir nå lagt ut på høyring

Link til kommunestyrevedtaket 43/24

Føremålet med planarbeidet er å skaffe ein heilskapleg oversikt over naturmangfaldet i kommunen, og at planen skal vera eit styringsverktøy for kommunen for anna planarbeid og i behandling av enkeltsaker. 

Me ønskjer også at både arbeidet med planen og sjølve planen skal utløysa eit engasjement for naturmangfald og auka kunnskap om naturmangfald.

Planprogrammet er ein «plan for planen», altså ei slags oppskrift for korleis me skal laga naturmangfaldplanen. 

Planprogram Naturmangfald Hjelmeland kommune_høyringsutkast (PDF, 2 MB)

Me ønskjer innspel både på kva planen bør omfatta, og korleis me kan arbeida med planen for å sikra god medverknad frå ulike interessegrupper.

Send høyringsuttale via digitalt skjema eller på epost til postmottak@hjelmeland.kommune.no 

Høyringsfrist: 11.08.2024

Plan-og forvaltning