Høyring - Reguleringsplan Sandanger Hyttefelt - Randøy

Høyring - Reguleringsplan Sandanger Hyttefelt - Randøy

Areal- og forvaltningsutvalet har i sak 84/23 den 19.10.23 vedtatt at forslag til «R190 Detaljreguleringsplan for Sandanger hyttefelt » gnr 92 bnr 4,5 skal leggjast ut til offentleg ettersyn, jfr. plan- og bygningslova § 12-10.

Planområdet ligg mellom Sandangervågen og fylkesveg 4680 Sandanger. 

Planforslaget omfattar 5 tidlegare regulerte hytter (derav 4 bygde) + utviding av feltet med 4 nye hytter i nord og felles småbåthamn og friluftsformål.  

Vedtak og andre dokument i saka

Frist for merknader  5. januar 2024.