Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i låginntektsfamiliar

Målet med tilskotsordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. Ordninga skal vere eit verkemiddel for å betre sjansane for at fleire barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldras inntekt eller sosiale situasjon. 

Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søkje om midlar. Det søkjast om tilskot gjennom Bufdirs søknadsportal. Søknadsfristen for tilskotsåret 2019 er 10. desember 2018. Regelverket og søknadsskjema finnes på tilskotsordninga si nettside.

Kontaktperson for tilskotsordninga i Hjelmeland er Åsmund Sigmundstad tlf. 40431955.