Oppstart av reguleringsarbeid - R180 Tverrsvinten

På bakgrunn av vedtak i Formannskapet si sak 90/20 vert det sett i gong arbeid med ny reguleringsplan R180 for eksisterande gangsti "Tverrsvinten" i Nordbygda. Grunneigarar og naboar vert særsklit varsla. 

Les saka.

Innspel sender du til postmottak@hjelmeland.kommune.no innan 14. desember 2020.