Søknad om anleggsendring oppdrettslokalitet Fosså

Søknad om anleggsendring oppdrettslokalitet Fosså

Mowi AS søker om ei mindre utviding av oppdrettslokaliteten for laks på Fosså v/Jøsneset. Anlegget Fosså er i dag godkjent for sju ringar à 200 meter i omkrins, med tilhøyrande ramme på 100x100 meter + flåte mellom.

Utviding av anlegget skjer med eitt rammebur på 100x100 meter i sørvestre del av anlegget, det vil seia ut i fjorden. Ingen auke i biomasse. Eksisterande fortøying blir nytta. Utvidinga skjer innafor areal avsett til akvakultur i kommuneplanens arealdel for Hjelmeland. 

Kart over lokaliteten Fossaa - Klikk for stort bilete

Saksdokumenta

Søknad og alle vedlegg i saka

Uttale

Kommunen er uttaleinstans, og mottakar av merknader. Desse blir oversendt Rogaland fylkeskommune, som sluttbehandlar søknaden.

Merknader sendast til Hjelmeland kommune, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland eller pr. e-post postmottak@hjelmeland.kommune.no innan 25.september 2023.