Varsel om endring - Reguleringsplan Eikelid hyttefelt, Fister R132

 

I samsvar med plan- og bygningsloven §12-8 gir Eika landskap melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Endring av plan R132 Reguleringsplan for gnr. 85, bnr. 4 m. fl. Eikelid hyttefelt

Endringa går m.a. ut på å legge inn 6 fleire hytter og endre plassering av småbåthamn.

Meir info:

Ev merknader rettast til Eika Landskap v/Astrid Norland, an@eikalandskap.no innan 10.02.20120