Varsel om oppstart - Reguleringsplan R 182 Puntsnes forretningsområde, Hjelmeland

Head Energy Up AS varslar på vegne av Munthe AS og Kleppa Investering AS oppstart av reguleringsplanarbeid på gnr 63 bnr 18 og 77 på Puntsnes Hjelmeland. Målet med reguleringsplanarbeidet er å leggje til rette for daglevareforrretning og anna næring

Her finn du oppstartvarselet med planavgrensing og meir info.

Innspel til planarbeidet sendast til:

Head Energy Up AS v/ Camilla Bø
Heiamyra 19, 4031 Stavanger
camilla.bo@headenergy.no 
Uttalefrist 21.06.2021

 

Plan og forvaltning