Varsel om planarbeid - R188 Sæbø bustadfelt - Hjelmeland

Head Energy AS varslar på vegne av Hjelmeland Tomteutvikling AS oppstart av reguleringsplanarbeid for nytt bustadfelt på gnr 58/2,41 - Sæbø, Hjelmeland 

Planområdet er på ca 21 daa, og legg opp til eit bustadfelt på 25-35 bueiningar.

Her kan du finne PLANINITIATIV OG OPPSTARTSVARSEL inkl kartfesta planområde.

Grunneigarar, berørte partar og eksterne planmyndigheiter blir varsla med brev

Eventuelle merknader til planen rettast til:
Head Energy UP AS, Heiamyrå 19, 4031 Stavanger
camilla.bo@headenergy.no
gjerne med kopi til Hjelmeland kommune, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland/ postmottak@hjelmeland.kommune.no

Frist for merknader:  08.11.2021

Avdeling plan og forvaltning