Varsel om planendring i Reguleringsplan R59 Eikehaugen

Varsel om planendring i Reguleringsplan R59 Eikehaugen

Head Energy AS varslar på vegne av Hjelmeland kommune v/avdeling Prosjekt og digitalisering om ein mindre planendring av reguleringplan R59 Eikehaugen bustadfelt.

Endringa berører følgjande eigedommar gnr/bnr: 74/29, 54, 65, 69 + 75/1, sjå markering i kart under.

Kva endringane konkret går ut på framgår av VARSLINGSBREVET (PDF, 405 kB)m/kartskisser som er sendt til berørte partar.
Dette er av svært lokal karakter, og eksterne planmyndigheiter er ikkje varsla.

Endringa kjem som følgje av utviding av tomta 74/69 inn på kommunal eigedom, og tilpassingar ift eksisterande situasjon ift veg.

Eventuelle merknader sendast til Head Energy AS, sjå kontaktinfo i varslingsbrevet. Frist 4. oktober

Avdeling Plan og forvaltning