Varsel om planendring - R135 Helgøy bru

Statens Vegvesen varslar oppstart av endring av R135 Detaljreguleringsplan for Helgøy bru.

Gjeldande reguleringsplan for bru/veg går frå fylkesvegen på Mosnes i nord til og med landsida på Helgøy.

Statens Vegvesen melder behov for endring av planen på to stader på traseen:

- Liten trasèforskyving nord på Mosnes for å unngå geologiske utfordringar i ur.
- Alternativ fyllings- og eller bruløysing over Helgøysundet òg for å unngå geologiske utfordringar i sjøbotn.

Meir informasjon og kartutsnitt av planområdet :


Ev spørsmål rettast til Statens Vegvesen, prosjektleiar Åsne Nord-Varhaug, 950 38 932

Merknader for planendringa sendast til firmapost-vest@vegvesen.no
Frist for merknader 30.08.2019

 

Plan og forvaltning