Varsel om planendring - R151 - Buhammar hyttefelt

Norconsult AS varslar på vegne av utbyggjar LG Jansen AS om at det blir igangsett endring av detaljreguleringsplan R151 Buhammar hyttefelt på gnr 72/1.

Endringa går ut på å flytte 4 hyttetomter lengre mot vest.

Den planlagde flyttinga og meir informasjon om planendringa finn de i

 

Merknader til planendringa kan sendast til :

Norconsult.ryfylke@norconsult.com

Norconsult AS
Lagarhusvegen 5
4230 SAND


Frist for merknader er 28. august 2019

 

Plan og forvaltning