Fysioterapi

Fysioterapi avdelinga har romslege lokale i Helsehuset på Hjelmeland, med moderne utstyrte behandlingsrom og treningssal.<

Besøksadresse: Prestagarden 15.
Postadresse: Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland.

Opningstid: kvardagar frå kl. 8 - 15:30 (onsdag til kl. 15:00)
Tlf 404 39 080

I hovudtrekk driv fysioterapeutane med oppgåver innanfor:
-førebyggande og helsefremmande arbeid
-undersøking og behandling
-habilitering og rehabilitering

Eksempel på førebyggande/helsefremmande arbeid er rettleiing og trening av svangerskaps- og barselgrupper, ergonomisk rådgiving, og rådgiving om trening både individuelt og i grupper.

Undersøking og behandling skjer hovudsakleg poliklinisk på fysioterapiavdelinga etter rekvisisjon frå lege eller spesialist. Frå 01.01.2017 må alle pasientar betale ein eigendel for undersøking og behandling. Beløpet er avhengig av behandlingsform og behandlingstid etter Trygdeetatens regelverk (Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi).

Ein del brukarar har krav på fri behandling. Dette gjeld mellom anna for brukarar med revmatiske sjukdommar, etter slag eller nevrologiske sjukdommar, etter operasjonar, og etter alvorlege skader (t.d. frakturar). Barn under 12 og personar som blir behandla for godkjende yrkesskadar har også krav på fri behandling. Ved behandling hjå fysioterapeut gjeld ei anna frikortordning, såkalla eigenandelstak 2. Du kan lese meir om dette på nettsida til HELFO.


Vi utfører også tenester andre stader i kommunene, til dømes:
-Hjelmeland- og Årdal omsorgssenter
-Barnehagar og skular
-Heime hos brukarar (m.a. ved vurdering av behov for hjelpemiddel)
Dette gjeld ofte habiliterings- og rehabiliteringsarbeid.

Dersom du har behov for fysioterapi kan du ta kontakt med oss. Ventetida kan variere. I enkelte periodar har vi mest ikkje ventetid, men i tider med stor pågang kan dessverre ventetida vere opptil nokre månader. Enkelte pasientgrupper blir prioritert, avhengig av diagnosen. Dette gjeld m.a. nyopererte, alvorlege akutte skader, pasientar med slag og barn under 7 år.

Kven er vi?

Jos van Langen;
Avdelingsleiar fysioterapi
Hovudansvar for rehabilitering av eldre, fysioterapi i Hjelmeland- og Årdal omsorgssenter, og hjelpemiddelformidling.

Asbjørg Kvame Hetlesæter;
Kommunefysioterapeut
Hovudansvar for behandling av born, og fysioterapi i barnehagar og skular.

Michael Blanco Boado;
Fysioterapeut
Arbeider mest med polikliniske pasientar med rekvisisjon

Ansvarleg Jos van Langen. Sist endra 20.01.2017
Fann du det du leita etter?

Jos van Langen

Avdelingsleiar fysioterapi
Telefon : 404 39 080
E-post :  
Eksterne lenker
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hjelmeland kommune, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland - 51 75 70 00 - postmottak@hjelmeland.kommune.no      Webredaktør: Kirsten Hansson
Login for redigering