Beredskap

Hjelmelandsvågen

Kontaktinformasjon i krisesituasjonar (dagtid):

Telefon: 5175 7000 (08.30-15.00)
Telefaks: 5175 7070
E-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no
Heimeside: www.hjelmeland.kommune.no
Postadresse: Hjelmeland kommune, Vågavegen 116,  4130 Hjelmeland
Besøksadresse: Vågavegen 116, Hjelmelandsvågen.

Overordna kriseleiing
Ved større ulukker, katastrofar eller kriser som rammar større grupper av menneske og som er meir omfattande enn det ordinære hjelpeapparatet taklar tilfredsstillande, skal det etablerast ei kriseleiing i kommunen.

Kriseleiinga skal koordinere og leie alle kommunale tiltak når ei krise oppstår.

Kriseleiinga består av følgjande personar:
Leiar: Ordførar Trine Danielsen tlf  404 39 010
Operativ leiar: Rådmann Dag Flacké  tlf 404 39 011
Beredskapskontakt: Ass. rådmann Sigve Hia tlf 404 39 012
Seksjon fagområda: Kommunalsjef Helse og Omsorg Kristian Hausken tlf 404 39 050
Seksjon fagområda: Kommunalsjef Oppvekst Sigrund Kleppa tlf 404 39 170
Informasjon: Leiar Kundesenter Kirsten Hansson, tlf 404 39 005
Helse: Kommuneoverlege John Nessa, 404 39 087


Leiar og operativ leiar vurderer krisa sitt omfang. Leiar og eller operativ leiar innkallar etter behov kommunen si kriseleiing og naudsynt fagpersonale i og utanfor kommunen.

Ansvar og oppgåver i samband med ulike krisehandteringar er nærare beskrive i kommunen sitt Beredskapsplanverk 2014-2017, vedtatt av kommunestyret 02.04.2009 i sak 029/14.


Krisepsykiatrisk team
Hjelmeland kommune har etablert eit eige krisepsykiatrisk team som trer saman når spesielle hendingar eller situasjonar krev det. Krisepsykiatrisk team trer saman etter avgjerd av leiar eller ved kommunen si overordna kriseleiing.

Krisepsykiatrisk team består av følgjande personar:

Kommuneoverlege (leiar), leiar barnevern, leiar helsestasjon, einingsleiar HOS, leiar psykisk helse, soknepresten og lensmannen.

----
Viktige telefonnr i Hjelmeland.

Vakttelefon teknisk (døgnvakt) 489 76 000

Publisert av Sigve Hia. Sist endra 23.03.2015
Trine L. Danielsen

Trine L. Danielsen

Ordførar
Telefon : 404 39 010
Mob: 404 39 010
E-post :  
Tenester (1)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hjelmeland kommune, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland - 51 75 70 00 - postmottak@hjelmeland.kommune.no
padlock