Bondeposten 2/2019

5 Tilskot til trua naturtypar og artar

Medan regionalt miljøtilskot (RMP) er øyremerka bønder som driv aktivt jordbruk, så kan grunneigarar, privatpersoner, organisasjonar m.fl. søkje Miljødirektoratet om tilskot til skjøtsel av trua naturtypar og artar. Her er etablering av leveområde for ville pollinerande insekt eit av mange tiltak som kan få støtte.

Meir informasjon finn du på heimesida til Miljødirektoratet.