Betalingssatsar oppmåling (Matrikkellova)

Betalingssatsar oppmåling
Type Gebyr kr
Tinglysing 525
Oppretting av grunneigedom / festegrunn 0-500 kvm 21 600
Oppretting av grunneigedom / festegrunn 501-2000 kvm 24 300
Oppretting av grunneigedom / festegrunn 2001 kvm - auke per påbegynt dekar 660
For eigedom som ikkje er sjølvstendig brukseining vert rekna 0,5 gebyr etter dette pkt.
Ved samtidig oppmåling av fleire tilgrensande tomter som er rekvirert av same rekvirent kan det gi følgjande reduksjonar i gebyret:
6-10 tomter 10% reduksjon
11-25 tomter 20% reduksjon
Matrikkulering av umatrikkulert grunn, 0-500 kvm 21 500
Matrikkulering av umatrikkulert grunn, 501-2000 kvm 24 200
Matrikkulering av umatrikkulert grunn, 2001 kvm - auke per påbegynt dekar 660
Oppretting av uteareal på eigarseksjon 0-50 kvm 10 800
Oppretting av uteareal på eigarseksjon 51-250 kvm 13 500
Oppretting av uteareal på eigarseksjon 251-2000 kvm 16 100
Oppretting av uteareal på eigarseksjon 2001 kvm - auke per påbegynt dekar 650
Gebyr for registrering av jordsameige vert fakturert etter medgått tid, jf. gebyr for oppmåling etter matrikkellova.
Avbroten forretning, gebyr for utført arbeid blir berekna med 1/3 av gebyret for grunneigedom/festegrunn
Grensejustering / grunneigedom 0-250 kvm 8 100
Grensejustering / grunneigedom 251-500 kvm 10 800
Arealoverføring / grunneigedom 0-250 kvm 20 200
Arealoverføring / grunneigedom 251-500 kvm 22 900
Arealoverføring / grunneigedom per nytt påbegynte 500 kvm medfører auka gebyr 1 330
I dei høve kommunen må innhenta dokument frå Tinglysinga, statsarkiv eller tilsvarande institusjonar, vil påløpt kostnad bli lagt til gebyret
Festetomt oppmålt med koordinater til sjølveigar (grunneigedom) 2 700
Oppretting av punktfeste 5 500
Koordinatbestemte grenser, inntil 2 pkt 5 400
Koordinatbestemte grenser, for overskytande pkt 700
Klarlegging av grenser, inntil 2 pkt 6 700
Klarlegging av grenser, for overskytande pkt 1 010
Klarlegging av rettar 1 000
Privat grenseavtale for inntil 2 pkt eller 0-100 kvm grenselengde 6 600
Privat grenseavtale, for kvart nytt pkt 1 300
Matrikkelbrev 10 sider /statleg styrt 200
Matrikkelbrev over 10 sider /statleg styrt 400
Andre tenester, gjeldande timepris (inkl. mva) 1 525
Uttrekk frå grunnboka 200
Landbruksareal, pris per medgått time (inkl. mva) 1 525
Innføring i matrikkel bygg, 15-50 kvm , ikkje meldepliktig