Betalingssatsar oppmåling (Matrikkellova)

Betalingssatsar oppmåling
Type Gebyr kr
Tinglysing - elektronisk innsending 540
Tinglysing - papairbasert innsending 585
Oppretting av grunneigedom / festegrunn 0-500 kvm 22 000
Oppretting av grunneigedom / festegrunn 501-2000 kvm 24 700
Oppretting av grunneigedom / festegrunn 2001 kvm - auke per påbegynt dekar 670
For eigedom som ikkje er sjølvstendig brukseining vert rekna 0,5 gebyr etter dette pkt.
Ved samtidig oppmåling av fleire tilgrensande tomter som er rekvirert av same rekvirent kan det gi følgjande reduksjonar i gebyret:
6-10 tomter 10% reduksjon
11-25 tomter 20% reduksjon
Matrikkulering av umatrikkulert grunn, 0-500 kvm 22 000
Matrikkulering av umatrikkulert grunn, 501-2000 kvm 24 800
Matrikkulering av umatrikkulert grunn, 2001 kvm - auke per påbegynt dekar 670
Oppretting av uteareal på eigarseksjon 0-50 kvm 11 000
Oppretting av uteareal på eigarseksjon 51-250 kvm 13 800
Oppretting av uteareal på eigarseksjon 251-2000 kvm 16 500
Oppretting av uteareal på eigarseksjon 2001 kvm - auke per påbegynt dekar 660
Gebyr for registrering av jordsameige vert fakturert etter medgått tid, jf. gebyr for oppmåling etter matrikkellova.
Avbroten forretning, gebyr for utført arbeid blir berekna med 1/3 av gebyret for grunneigedom/festegrunn
Grensejustering / grunneigedom 0-250 kvm 8 300
Grensejustering / grunneigedom 251-500 kvm 11 000
Arealoverføring / grunneigedom 0-250 kvm 20 500
Arealoverføring / grunneigedom 251-500 kvm 23 200
Arealoverføring / grunneigedom per nytt påbegynte 500 kvm medfører auka gebyr 1 350
I dei høve kommunen må innhenta dokument frå Tinglysinga, statsarkiv eller tilsvarande institusjonar, vil påløpt kostnad bli lagt til gebyret
Festetomt oppmålt med koordinater til sjølveigar (grunneigedom) 2 750
Oppretting av punktfeste 5 650
Koordinatbestemte grenser, inntil 2 pkt 5 500
Koordinatbestemte grenser, for overskytande pkt 720
Klarlegging av grenser, inntil 2 pkt 6 850
Klarlegging av grenser, for overskytande pkt 1 030
Klarlegging av rettar 1 020
Privat grenseavtale for inntil 2 pkt eller 0-100 kvm grenselengde 6 700
Privat grenseavtale, for kvart nytt pkt 1 320
Matrikkelbrev 10 sider /statleg styrt 175
Matrikkelbrev over 10 sider /statleg styrt 350
Andre tenester, gjeldande timepris (inkl. mva) 1 563
Uttrekk frå grunnboka 200
Landbruksareal, pris per medgått time (inkl. mva) 1 563
Innføring i matrikkel bygg, 15-50 kvm , ikkje meldepliktig