Betalingssatsar oppmåling (Matrikkellova)

Betalingssatsar oppmåling 2022
Type Gebyr kr
Tinglysing - elektronisk innsending 525
Tinglysing - papairbasert innsending 585
Oppretting av grunneigedom / festegrunn 0-500 kvm 22 390
Oppretting av grunneigedom / festegrunn 501-2000 kvm 25 500
Oppretting av grunneigedom / festegrunn 2001 kvm - auke per påbegynt dekar 695
For eigedom som ikkje er sjølvstendig brukseining vert rekna 0,5 gebyr etter dette pkt.
Ved samtidig oppmåling av fleire tilgrensande tomter som er rekvirert av same rekvirent kan det gi følgjande reduksjonar i gebyret:
6-10 tomter 10% reduksjon
11-25 tomter 20% reduksjon
Matrikkulering av umatrikkulert grunn, 0-500 kvm 22 700
Matrikkulering av umatrikkulert grunn, 501-2000 kvm 25 500
Matrikkulering av umatrikkulert grunn, 2001 kvm - auke per påbegynt dekar 695
Oppretting av uteareal på eigarseksjon 0-50 kvm 11 400
Oppretting av uteareal på eigarseksjon 51-250 kvm 14 300
Oppretting av uteareal på eigarseksjon 251-2000 kvm 17 100
Oppretting av uteareal på eigarseksjon 2001 kvm - auke per påbegynt dekar 685
Gebyr for registrering av jordsameige vert fakturert etter medgått tid, jf. gebyr for oppmåling etter matrikkellova.
Avbroten forretning, gebyr for utført arbeid blir berekna med 1/3 av gebyret for grunneigedom/festegrunn
Grensejustering / grunneigedom 0-250 kvm 8 575
Grensejustering / grunneigedom 251-500 kvm 11 350
Arealoverføring / grunneigedom 0-250 kvm 21 200
Arealoverføring / grunneigedom 251-500 kvm 24 000
Arealoverføring / grunneigedom per nytt påbegynte 500 kvm medfører auka gebyr 1 400
I dei høve kommunen må innhenta dokument frå Tinglysinga, statsarkiv eller tilsvarande institusjonar, vil påløpt kostnad bli lagt til gebyret
Festetomt oppmålt med koordinater til sjølveigar (grunneigedom) 2 835
Oppretting av punktfeste 5 825
Koordinatbestemte grenser, inntil 2 pkt 5 675
Koordinatbestemte grenser, for overskytande pkt 745
Klarlegging av grenser, inntil 2 pkt 7 100
Klarlegging av grenser, for overskytande pkt 1 060
Klarlegging av rettar 1 050
Privat grenseavtale for inntil 2 pkt eller 0-100 kvm grenselengde 6 930
Privat grenseavtale, for kvart nytt pkt 1 370
Matrikkelbrev 10 sider /statleg styrt 200 (statleg styrt)
Matrikkelbrev over 10 sider /statleg styrt 400 (statleg styrt)
Andre tenester, gjeldande timepris (inkl. mva) 1 588
Uttrekk frå grunnboka 200 (statleg styrt)
Landbruksareal, pris per medgått time (inkl. mva) 1 588
Innføring i matrikkel bygg, 15-50 kvm , ikkje meldepliktig