Bondeposten 1/2020

10 SMIL-midlar og NMSK-midlar

Hjelmeland kommune skal revidere den lokale strategien og retningslinene både for SMILmidlar
og NMSK-midlar i år. Me har hatt møte med Bondelag, Bonde- og småbrukarlag og Skogeigarlag, så skal revidert strategi og retningslinjer på høyring hjå Fylkesmannen, og endeleg vedtakast av politikarane.

Ein kan bla søke om midlar til skjøtsel av ein del biologisk mangfald, tiltak for å redusere faren for forureining, restaurering av eldre bygg som er typiske frå si tid og lokal byggeskikk m.m. innan SMIL. Innan NMSK er her tilskot til planting, ungskogpleie, drift med taubane, bygging av skogsvegar m.m.

Har du spørsmål?

  • Anne Kari Skogerbø tlf. 40439126, kontaktperson for SMIL-midlar
  • Kristofer Tveiterå tlf. 40439128, kontaktperson for NMSK-midlar