Bondeposten 1/2020

5 Søknad om tilskot til investeringar i beiteområde

  • Ordninga gjeld for organiserte beitelag
  • Søknadsfrist er 15. mars
  • Det kan søkast om bla. tiltak for å gjere drift, tilsyn og sanking lettare. 

Eksempel på tiltak er sperregjerde, sanke-og skiljeanlegg, bruer mm. Nytt av året er nasjonal føring for at vel 25% av midlane skal gå til investeringar knytt til ny teknologi. Det kan og gis tilskot til sankehytter. Fylkesmannen har likevel sagt at pga. her er lite midlar til rådvelde, har ein vore restriktive til tildeling til blant anna sankehytte og nye elektroniske anordningar.