Innovasjon Norge

Bondeposten 1/2021

4 Innovasjon Norge

4.1 Prioritering av investeringsmidler

Fokus på mjølkefjøs for inntil 30 kyr med basis i eige grovfôrgrunnlag. Satsing på frukt og grønt vil ha særleg merksemd og det same gjeld miljøutfordringar. Det kan gis ekstra tilskot for bygg i tre. Her er midlar til nokre tiltak i samband med generasjonsskifte. 

4.2 Webinar 24. februar

Kva kan bønder søke Innovasjon Norge om?

Stor investeringsvilje blant bøndene i Rogaland førte til at Innovasjon Norge i fjor var tome for midlar før sommaren. Vil det skje i år og?

Innovasjon Norge skal også i år særleg prioritere ombygging frå båsfjøs til lausdrift i mjølkeproduksjonen og bruk under tretti mjølkekyr. Kva andre prosjekt kan det søkast midlar til?

Program

  • Status i næringa – Statsforvaltaren
  • Prioriteringar i Rogaland- Rogaland Fylkeskommune
  • Litt om prioriteringar, status m.m. – Innovasjon Norge
  • Pause
  • Spørsmål/dialog

Meld deg på og les meir om webinaret.

Du vil få tilsendt ei lenke til arrangementet nokre dagar før webinaret.

Målgruppe: Bønder, jordbrukssjefar, skogbrukssjefar, næringssjefar, næringshagar og andre interesserte.

4.3 Frittgåande verpehøns

I 2020 var 84 % av alle verpehønsa i Rogaland frittgåande i aviar (frittgåande i større bursystem). Rogaland har om lag 30 prosent av all eggproduksjon i Noreg.

Betydelege summar er investert i egg-næringa dei siste åra for å tilfredsstille krav til dyrevelferd og forbrukarane sine krav om egg frå frittgåande høns. Mange egg-produsentar investerte tungt i omlegginga i 2012 då nakne nettingbur blei forbode. Ca. 60 % av bønder i Rogaland la om til miljøbur med vagle, reir og strøbad. Alternativet var aviar.

Dei siste tre åra har 67 produsentar lagt om frå miljøbur til aviar/frittgåande. Ein reknar 1,5 – 2,5 millionar kr pr. produsent som har pp til konsesjonsgrensa på 7500 verpehøns, dvs. investering på 100 - 150 millionar kroner dei siste tre åra i eggnæringa i Rogaland.

Desse to omleggingane viser kor utsett næringa er for krefter utanfrå, og kor lite føreseieleg politikken er på området. Det er innlysande at dette er tøffe tak for produsentane når toppmoderne utstyr i 2012 må vrakast i 2017, og det betyr indirekte at store summar går tapt i næringa.

Innovasjon Norge

Det er gitt noko midlar frå Innovasjon Norge til investeringane, men det er ikkje mykje kvar egg-produsent får når kr 41,6 millionar kroner i 2020 skulle delast med driftsgreiner som mjølk, frukt, grønt, lokalmat, bioenergi, reiseliv med meir. I 2020 fekk egg-produsentar 150 000 kr kvar i støtte til omlegginga.

Innovasjon Noreg Rogaland får berre 8 % av dei nasjonale investeringsmidlane, men har 20 - 30 % av total landbasert matproduksjonen. Bøndene må difor ta mykje av risikoen ved investeringane sjølv i tillegg til stor eigeninnsats.

I følge Innovasjon Noreg er det ikkje investeringsmidlar i 2021 til omstilling i verpehønsproduksjonen.