Statistikk 2020

Bondeposten 1/2021

18 Statistikk 2020

IBU-midlar (midlar til investering og bedriftsutvikling i landbruket): 14,5 mill. kr i lån og tilskot til prosjekt i Ytre Ryfylke. Dobling i høve til 2019.

Innovasjon Norge gjekk tom for landbruksrelaterte midlar allereie i mai. Fleire søknader ligg på vent til 2021. Her er løyvd midlar til frukt, tilleggsnæringar, tradisjonelt landbruk, reiseliv, garanti og lån. Den prosentvise fordelinga mellom kommunane er 37% til Hjelmeland, 35 % til Sandnes (Forsand) og 28 % til Strand.

Oversikt over fordelinga

Dreneringstilskot: kr 66 000,-
SMIL-midlar: kr 64 900,-
RMP søkt 2020/utbet 2021: kr 1,3 mill.
Kommunalt tilskot til nydyrking: kr 120 000,-
Planting: 200 dekar
Suppleringsplanting: 134 dekar
Ungskogpleie 139 dekar
Hogst: 25 411 kubikk (ca. 60% sagtømmer, 40% massevirke)