Gamle piggtrådgjerder

Bondeposten 2/2020

13 Gamle piggtrådgjerder

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på spørsmål frå stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) om det er forbode å ha gamle piggtrådgjerde som dyra med stor sannsynlegheit kan skade seg på.

Stortingsrepresentant Arne Nævra har stilt følgende spørsmål:
Dyrevelferdsloven sier, etter en ny formulering i 2010, at det ikke skal brukes piggtråd i gjerde for å regulere dyrs ferdsel. Mattilsynet har også den 27.8.12 tolket loven slik at "Det er forbode å ha gamle piggtrådgjerde som dyra med stor sannsynlegheit kan skade seg på". Hva vil statsråden gjøre for at all den gamle piggtråden som ikke er i bruk, men er farlige viltfeller, blir registrert og fjernet?

Svar:
Dyrevelferdsloven set forbud mot bruk av piggtråd i nye gjerder for å regulere dyra sin ferdsel, både i inn- og utmark. Bestemmelsen om forbud mot bruk av piggtråd i gjerde medfører også at piggtråd ikke kan brukes når materiale i gamle gjerder med piggtråd må skiftes ut. Eksisterende gjerder må vedlikeholdes på en måte som gjør at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger. Den som er ansvarlig for gjerdet, skal ha nødvendig tilsyn med det, og gjennomføra nødvendige tiltak for å kunne oppdaga, førebygga og avhjelpa fare for unødige påkjenningar og belastningar. Reglane gjeld alle dyr som ferdast i området.

Mattilsynet kan gi pålegg om å fjerne piggtråd der ulovlig bruk blir avdekket i samband med tilsyn. Det er eigar av gjerdet som har ansvar for å vedlikehalda eller fjerna slike gjerde.