Midlertidig forskrift om tilskudd til opplæring av arbeidstakere i sesongbasert arbeid i grøntnæringa

Bondeposten 2/2021

5 Midlertidig forskrift om tilskudd til opplæring av arbeidstakere i sesongbasert arbeid i grøntnæringa

Fastsett av Landbruks- og matdepartementet 14. mai 2021 med heimel i lov 12. mai 1995nr. 23 om jord (jordlova) § 18.