Sjekk av gjødselport

Bondeposten 2/2022

8 Sjekk av gjødselport

Sommaren, eventuelt nå før innsett av dyr på vinteren, når gjødsellageret er bortimot tømt, kan det vere lurt å sjekke gjødselport mm. Platene i gjødselporten har ei avgrensa levetid, så dei må skiftast. Det er ein tryggleik for både bonden og det å ta vare på gjødselressursen og klima, å ha sikkert gjødsellager.

Tilskot til tiltak i vassdrag - gjenstøyping av gjødselportar

Rogaland fylkeskommune gir tilskot til gjenstøyping av gamle gjødselportar i område ved sårbare vassdrag. Det gis kr. 4000 i tilskot pr. port, maks. 8000 pr. gjødsellager.

Meir informasjon om ordninga.

Kan dette vera noko for deg? Ta kontakt med kommunen innan 1. februar.