Beredskap

Hjelmelandsvågen - Klikk for stort bilete

Kontaktinformasjon i krisesituasjonar (dagtid):

Telefon: 51 75 00 00 (08.30-15.00)

E-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no
Heimeside: www.hjelmeland.kommune.no
Postadresse: Hjelmeland kommune, Vågavegen 116,  4130 Hjelmeland
Besøksadresse: Vågavegen 116, Hjelmelandsvågen.

Vakttelefon teknisk (døgnvakt) brannbefal, bygg, veg: 489 76 000
Vakttelefon VA-IVAR (e. ord. arbeidstid): 975 07 200

Overordna kriseleiing
Ved større ulukker, katastrofar eller kriser som rammar større grupper av menneske og som er meir omfattande enn det ordinære hjelpeapparatet taklar tilfredsstillande, skal det etablerast ei kriseleiing i kommunen.

Kriseleiinga skal koordinere og leie alle kommunale tiltak når ei krise oppstår.

Kriseleiinga består av følgjande personar:
Leiar: Ordførar Bjørn Laugaland tlf  404 39 010
Operativ leiar: Rådmann Wictor Juul tlf 404 39 011
Beredskapskontakt: Ass. rådmann Sigve Hia tlf 404 39 012
Seksjon fagområda: Kommunalsjef Oppvekst Sigrund Kleppa tlf 404 39 170
Informasjon: Leiar Plan- og forvaltning, Haldis Nilsen 404 39 120
                    eventuellt leiar Kundesenter Kirsten Hansson, tlf 404 39 005
Helse: Kommuneoverlege John Nessa, 404 39 087


Leiar og operativ leiar vurderer krisa sitt omfang. Leiar og eller operativ leiar innkallar etter behov kommunen si kriseleiing og naudsynt fagpersonale i og utanfor kommunen.

Ansvar og oppgåver i samband med ulike krisehandteringar er nærare beskrive i kommunen sitt Beredskapsplanverk 2016-2019, vedtatt av kommunestyret 20.09.2016 i sak 066/16.


Krisepsykiatrisk team
Hjelmeland kommune har etablert eit eige krisepsykiatrisk team som trer saman når spesielle hendingar eller situasjonar krev det. Krisepsykiatrisk team trer saman etter avgjerd av leiar eller ved kommunen si overordna kriseleiing.

Krisepsykiatrisk team består av følgjande personar:

Kommuneoverlege (leiar), leiar barnevern, leiar helsestasjon, einingsleiar HOS, leiar psykisk helse, soknepresten og lensmannen.

----
Viktige telefonnr i Hjelmeland.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500