Koronaviruspandemi

Råd og tiltak vil endre seg etterkvart som situasjonen utviklar seg, og det er no dagleg ny informasjon. For generell informasjon om viruset og nasjonale råd og tiltak sjå Helsenorge sine sider.  

Denne sida inneheld informasjon som er relevant for Hjelmeland kommune spesielt og vil i tida framover redigerast og kvalitetssikrast dagleg frå mandag til fredag.

Kommunale tenester

Under kan du sjå oppdatert informasjon om korleis dei forskjellege tilboda våre er.

Kommunale tenester

Helse og omsorg

Hjelmeland legekontor

Ikkje møt opp på legekontoret utan avtale! 

Ring legekontoret på tlf. 51 75 71 00 dersom du lurer på om du kan vera smitta.

For andre henvendelser

Dersom du ikkje kan bruke helsenorge.no

 • ring tlf. 51 75 71 00 for legehjelp utanom koronavirus

Sjå helsenorge.no eller ring 815 55 015 dersom du er frisk, men har spørsmål om koronavirus.

Hjelmeland og Årdal omsorgssenter

 • Hjelmeland og Årdal omsorgssenter opnar frå og med 15. juni meir opp for besøkande. Me legg til rette for besøk innafor gitt visittid som er fastsatt av institusjonen.
 • Dersom det let seg gjera, er det ønskeleg at besøket blir gjennomført utandørs.
 • Dersom det ikkje let seg gjera med besøk utandørs, kan de nytte bebuaren sitt rom. Ikkje fellesarealet. Avtal i tilfelle med ansvarleg sjukepleiar på avdelinga. 
 • Den einskilde beboar kan ha besøk av inntil 2 personar ved kvart besøk.
 • Alt besøk skal avtalast med personalet i avdelinga på førehand, slik at det kan leggast til rette slik at smittevern vert ivareteke.
 • Dei som ønsker å kome på besøk må være friske og må følge dei nasjonale smittevernreglane. Ved symptomer på luftveisinfeksjon, hoste, feber, sår hals eller tap av lukte og smakssans, skal en ikkje komme på besøk.
 • Pårørande, eller andre, som har vore på utanlandsreise eller stader i Noreg med pågåande smitte dei siste 10 dagane, bør ikkje kome på besøk før 10 dagar etter heimkomst. Viss de vert testa for Covid-19, bør de ikkje kome på besøk før negativt prøvesvar ligg føre.
 • Alle besøkande må sprite hendene når dei kjem inn i omsorgssenteret og halde 1 meter avstand til andre.
 • For å lette smittesporing ved eventuelt utbrot av smitte vil det bli ført logg over alle besøkende, dette etter råd frå Folkehelseinstituttet. Opplysningane slettast etter 10 dagar. Alle besøkende må difor gje beskjed til personalet om at de er der.
 • Dersom ein blir sjuk etter å ha vore på besøk ved eit av omsorgssentra, oppfordrar me til at ein gjer beskjed til avdelinga der kor besøket vart utført. Dette med tanke på fare for smitte.
 • Pårørande kan fortsatt ringa til bebuarane. Me legg og fortsatt til rette for digitale besøk, som via Facetime og Skype. Ta kontakt med avdelinga for å avtale nærare.
 • Alle innandørs opne arrangement på omsorgssentra er avlyst inntil videre.
 • Besøkstid Årdal omsorgssenter er kl. 16.00 – 18.00
 • Besøkstid Hjelmeland omsorgssenter er kl. 16.30 – 19.30

Besøk i omsorgsbustad ved HOS:

 • Besøkande må nytte eigne inngangar/terrasser til omsorgsbustadene. Dersom ein skal nytte hovudinngangen må dette avklarast med personalet ved Hjelmeland omsorgssenter. 

Dagsenter ved HOS:

 • opnar gradvis opp frå 9. juni 
 • små grupper på maks 5 personer
 • brukarane vil bli kontakta ved oppstart

Kontaktinformasjon

 • Hjelmeland omsorgssenter, tlf. 51 75 90 00
 • Årdal omsorgssenter, tlf. 51 75 98 00

Helsestasjon og skulehelsetenesta

Gravid? 

Barnevern

 • ta gjerne kontakt dersom du treng hjelp, tlf. 404 39 055
 • barnevernvakten tlf. 51 89 91 67 (utanom arbeidstid, i helger og heilagdagar)
 • alarmtelefonen for barn og unge tlf. 116 111 eller sms 417 16 111
 • vald og overgrepslinja tlf. 116 006 
 • Politiet tlf. 02800

Tannlege

Fysioterapi

 • 20. april startar me opp med pasientar
 • dei som kan starte opp behandlinga vert kontakta 
 • nye pasientar kan ta kontakt med oss
 • me har ikkje full kapasitet enda, så me må prioritera
 • for informasjon og spørsmål, eller ved behov for råd, ring tlf. 404 39 080 eller send e-post til josvan.langen@hjelmeland.kommune.no 

Psykisk helse

 • redusert kapasitet

Pasientreiser

 

Barnehagar, skular, barnepass og betaling

Barnehage

Barnehagane driv etter smitteverntiltak for gult nivå i henhold til trafikklysmodellen.

Lenker med informasjon til foreldre/føresette:

Skule og SFO

Skulane og SFO planlegg smitteverntiltak for gult nivå i henhold til trafikklysmodellen. 

Lenker med informasjon til foreldre/føresette:

Utvida barnepass

Innbyggarar som arbeider med samfunnskritiske tenester kan ha rett til utvida barnepass. Dette gjeld også kommunalt tilsette som vert beordra til slik teneste. Dei av innbyggarane som treng slik barnepass må ta kontakt med den skulen/barnehagen kor barnet til vanleg går. Tilbodet gjeld for barn som er under 12 år. 

Me tilbyr hjelp til barnepass dersom ein av dei føresette arbeidar i kritiske samfunnsfunksjonar.

Fyll ut søknadsskjema for utvida opphaldstid i barnehage eller SFO.

Betaling for barnehage og SFO

 • faktura for mars vart sendt ut som normalt, og skal betalast
 • faktura for april er ikkje sendt ut
 • faktura for mai vert sendt ut som normalt, og skal betalast
 • alle korrigeringar og tilbakebetalingar for månadane mars-mai, vil kome på fakturaen i juni

 

Kundesenter/bibliotek

Kundesenter og bibliotek har ope

 • måndag til fredag kl. 10.00-15.30

Kontakt oss

 • på telefon 51 75 00 00
 • e-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no 
NAV Hjelmeland

NAV har stengt kundemottaket sitt inntil vidare.

1. september opnar me for drop-in.
Tysdagar og torsdagar kl. 10.00-12.00. Ring på NAV-ringeklokka utanfor, så blir du henta inn når det er ledig. 

Korleis får eg hjelp?

 • Du kan kontakte NAV digitalt i aktivitetsplanen din eller på Ditt NAV
 • Gjeld det akutt nødhjelp, mat eller utan bustad, kan du kontakte NAV på tlf. 458 41 590
 • Oppfølging vil føregå via telefon og videomøter
 • Søk sosialhjelp på nettsidene til NAV

Testing av personar og hindring av smitte

Sentrale myndigheiter har innført restriksjonar på heile befolkninga og desse gjeld fortsatt.

Hindre smitte

Testing av personar

Etter tilråding fra FHI, startar me nå testing av alle med mistanke om Covid-19. Med mistanke meiner me fortsatt i hovudsak feber, hoste eller tung pust. 

Er du alvorlig sjuk skal du fortsatt kontakte fastlege eller legevakt for helsehjelp. 

Dersom du har milde forkjølelsessymptom kan personar i risikogruppa og helsepersonell med symptom kontakta legekontoret for å vurdere testing. Andre personer med milde symptom bør være heime og sjå an symptoma i 2 dagar. Dersom symptoma ikkje går over, tek du kontakt med fastlege som vil vurdera om du skal testast. 

Viss du har symptom på luftvegsinfeksjon skal du ikkje gå på jobb, skule eller barnehage.

Viss lege mistenker at symptoma dine skuldast Covid-19, skal du isolerast heime til testsvar er klart. Legen vil vurdere om husstandsmedlemmer skal i karantene medan ein ventar på svar.

Det kan ta opptil 3 døgn før svaret er klart.

Testing av arbeidstakarar frå EØS/Schengen

Dersom du ønsker å få arbeidstakarar til Noreg frå EØS/Schengen, kan du teste desse slik at dei slepp karantene før dei begynner å arbeide. Det skal takast ein test så snart som mogleg etter dei er komne til landet. Dei kan då starte i arbeid så snart ein veit svaret på denne testen, men dei må fortsatt vera i karantene på fritida. Tidlegast 5 dagar etter ankomst kan dei testast ein gong til, og ved negativt svar slepp dei då karantene også på fritida.

Denne tenesta kan de få på Hjelmeland legekontor for 500 kroner per test. Dette inkluderer testtakting, reagens og oppfølging av prøvesvar. Dersom du tek kontakt før kl. 11 kan arbeidstakaren testast samme dag kl 12:45. Svaret kjem vanlegvis i løpet av neste dag. Per i dag er det ikkje ekstrautgifter for sjølve labanalysen, men det kan endra seg.

Les meir om testing av arbeidstakarar.  

Risikogrupper

Folkehelseinstituttet (FHI) gjer regelmessig nye vurderingar basert på oppdatert kunnskap om kva personar som har auka risiko for alvorleg forløp av covid-19. Råda blir påverka av auka smittespreiing i samfunnet generelt, eller auka speiing lokalt der du bur.  

Råda om kva du bør eller ikkje bør gjera, oppsummert for to hovudgrupper:

 • Personar med lett auka risiko
 • Personar med moderat eller høg risiko

Klikk for stort bilete 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les meir på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Nasjonale føringar for å hindre spreiing av smitte

Desse tre punkta oppsummerer dei viktigaste tiltaka me har for å hindre spreiing

 • Hygienetiltak 
  • vask hendene grundig og ofte, bruk såpe og vatn eller desinfeksjonssprit viss ikkje såpe og vatn er tilgjengeleg
  • host og nys i parpirtørkle eller albogekroken
 • Sosial avstand
 • Testing, isolering og karantene
  • for å kunne halde samfunnet meir ope, er det viktigt å identifisere så mange som mogleg som kan ha smitte. Sjø øvst på sida korleis du skal få fram for å bli testa. 

Les meir på helsenorge.no sine koronavirussider.

Isolat eller karantene?

Isolat

Dersom det er sannsynleg at du er smitta og ein ventar på svar på prøven, eller ein har påvist smitte av koronavirus, vil du bli bedt om å isolere deg heime dersom du er frisk nok til å klare deg utan helsehjelp. Du skal få kontakt med helsepersonell kvar dag per telefon, og ein kan ikkje forlate heimen.
Råd til pasientar som er isolert i heimen.

Karantene

Dersom du ikkje har symptom på luftvegsinfeksjon men kan ha vore eksponert for viruset gjennom reise eller kontakt med nokon som er smitta, skal du vera i karantene. Då har du noko meir bevegelsesfridom, men skal ikkje på på arbeid, skule eller oppsøke stader der du kan treffe folk. Det same gjeld dersom du har reist til eit av desse landa.

Råd til pasientar som er i heimekarantene.

Les meir om forskjellen her.

Please read the information in english, arabic, dari, lithuanian, polish, thai and others.

Koronasjekk

Nettsida koronasjekk.no gjer eit speilbilde av anbefalingane til Folkehelseinstituttet (FHI), samt råd basert på informasjonen brukaren legg inn.

På nettsida kan du velge om du er helsepersonell eller ikkje og verktøyet velger dermed bort informasjon som ikkje er aktuell for deg.

Information in other languages

Kan du bidra? Treng du hjelp? Er du utdanna innan helsefag? 

Me ønsker fortsatt å få ei oversikt over tilgjengeleg helsepersonell. I tillegg ønsker me oss frivillige som kan hjelpa dei som ikkje har det så lett i denne tida. Kjempeflott dersom du som treng hjelp til noko også gjer oss beskjed. 

Frivillige og helsefagarbeidarar

Har du helsefagleg utdanning eller erfaring?
Me ønsker no å få ei oversikt over tilgjengelig helsepersonell. Dersom me kjem i ein situasjon der me manglar personell, tek me direkte kontakt med deg.
 
Desse gruppene er aktuelle:
 • helsefagstudentar
 • medisinstudentar
 • sjukepleiarstudentar
 • vernepleiarstudent
 • personar med helsefagleg kompetanse
 • personar med helsefagleg erfaring (og innan privat verksemd)

Fyll ut skjema og send inn.

Informasjon frå KLP: Pensjonerte sjukepleiarar kan jobbe utan å tape pensjon.

Takk for ditt bidrag! 

Kan du bidra? Eller treng du hjelp?

Me ønsker å kome i kontakt med deg som

 • treng hjelp til noko i samband med denne koronapandemien
 • kan bidra med hjelp til dei som treng det

Les heile saka.

Fyll ut kartlegginsskjema på Hjelmeland Frivilligsentral sine sider.

Sjå KLP si nettside for informasjon om forsikringsdekning for frivillige.

Næringsliv og landbruk

Dei ekstraordinære tiltaka som er innført for å hindra spreiing av koronaviruset gjer det utfordrande for mange små og store bedrifter. 

Næringsliv og landbruk

Næringsaktørar

Varsel om tilsyn ved reiselivs- og serveringsbransjen

 

Les brevet frå smittevernlege Bjarte Sørensen (PDF, 60 kB).

 

Kva kan kommunen bidra med?

 • legekontoret tilbyr testing av arbeidstakarar frå EØS/Schengen, les meir lengre oppe på sida 
 • me vil vita korleis situasjonen er for deg og di bedrift, slik at me kan få oversikt over situasjonen
 • me vil bidra med å formidla relevant informasjon om tiltak og ordningar som er oppretta for å hjelpa næringslivet

Har du opplysningar om situasjonen i næringslivet som kommunen bør vita om, eller treng du berre nokon å snakka med? Då kan du ta kontakt med

Hald dykk oppdatert på www.fhi.no for generell informasjon og på desse sidene med tanke på lokale forhold.

Nyttige lenker

Landbruk

Sjukdom og sjukdomsavløysing

Same reglar som før gjeld, men NAV har endra reglane slik at legane kan gje sjukemelding etter telefonkonsultasjon. Sjå siste oppdatering av praktisering av dette på Landbruksdirektoratet sine sider.

Treng du hjelp til avløysing?
Kontakt avløysarlaget som administrerer landbruksvikarordninga, og kan ha andre avløysarar i beredskap - Landbrukstenester Ryfylke. Der kan du og registrere deg dersom du ønsker å tilby arbeidskraft i landbruket. Sjekk også ut Facebooksida til Landbrukstenester Ryfylke. NAV har og tilbod til arbeidstakarar som har meldt inn at dei ønsker jobb.

Dei generelle reglane for sjukepengar osv. gjeld og for landbruket. 

Arbeidsplassen.no - her kan du både søke etter folk, og du kan melde inn at du sjølv er ledig for oppdrag.

Mattilsynet - har informasjon i høve til landbruket, men dei viser og vidare til fellesreglar utarbeidd av Folkehelseinstituttet.

Bondelaget - har oppdatert informasjon i forhold til arbeidskraft, rettigheiter i jordbruket osv.

Barnepass

Dersom du treng utvida barnepass for å få utført arbeidet på garden kan du søke om det via elektronisk skjema.

* matproduksjon er ein samfunnskritisk teneste.

Næringsliv og landbruk

Når det gjelder næringslivet generelt, både landbruk og anna næringsliv, sjekk oversikten som heiter «Næringsaktørar». Den finn du her på koronasida vår.

SKAPE for etablerere i Rogaland

Tilbyr rådgiving via Skype, Teams, Facetime m.m.. Det gjelder og næringsfaglige vurderingar. SKAPE er i dialog med NAV om dette. SKAPE har sørga for at ein del av deira kurs blir til gratis Webinarer.

Møter, arrangementer og friluftsliv

Fortsatt er det slik at me skal halde oss mest mogleg for oss sjølve. Dei fleste arrangement er difor avlyst, men den flotte naturen vår er alltid open. 

Arrangement og friluftsliv

Friluftsliv

Naturen er alltid open og det gjer godt for kropp og sjel å bevege seg litt. Koronasituasjonen gjer at me må gå turar på ein trygg måte, for ikkje å hamne i ulykker. 

Miljødirektoratet - friluftslivets koronavettregler.

Husk bandtvang frå 1. april til og med 20. august.

Tips til flotte turar du kan gå i kommunen vår.

 

 

Politiske møte

Dei fleste politiske møter følger møteplanen. 

Politiske møte

Politiske møte

Dei fleste politiske møta følg møteplanen for 2020. 

Møtene vert no halde i kommunestyresalen, men også som fjernmøte på Teams dersom det er behov for det. 

 

 

Folkemøte og pressemeldingar

Folkemøte og pressemeldingar

Folkemøte

Onsdag 2. september folkemøte med oppdateringar om koronasituasjonen i kommunen, samt litt om matpakkar i skule og barnehage via Facebook. Sjå opptak av sendinga.

Onsdag 10. juni folkemøte med oppdatering om situasjonen i Hjelmeland via Facebook. Sjå opptak av sendinga.

Torsdag 23. april informerte me om opning av barnehagar og skular via Facebook. Sjå opptak av sendinga.

Tysdag 31. mars hadde me nytt folkemøte via Facebook. Sjå opptak av sendinga. 

Tysdag 17. mars hadde me folkemøte via Facebook. Sjå opptak av sendinga.

Fritidsbuande

Les brevet som ordførar Bjørn Laugaland har skrevet til deg som er fritidsbuande i kommunen. 

Fritidsbuande

Velkommen alle fritidsbuande

Kjære alle fritidsbuande i kommunen!

Først hjarteleg velkomne tilbake alle de som bur deltid i Hjelmeland i hytter og hus!

Dette har vore ei spesiell tid der me alle har vore nøydde til å innordna oss reglar og ordningar som har, og fortsatt vil, påverka oss og levesettet vårt.

Iverksette tiltak har vore effektive i å hindra smitte, det er me svært glade for. Takk til alle som har vore lojale og følgt opp i dugnaden som er gjort for å klara dette! Det positive resultatet ser me no - framleis er det ingen med påvist koronasmitte i Hjelmeland!

Etter hytteforbodet vart heva den 20. april, ser me at hyttefolket er tilbake og det er igjen lys i hyttene og deltidsbustadane i alle bygdene våre. Me er glade for å sjå dykk igjen og vonar de kjenner dykk velkomne tilbake! Hjelmeland er ein stor fritidskommune, med omtrent like mange hytter som hus. Alle de som høyrer heime i desse hyttene og husa er ein viktig ressurs i fellesskapet vårt. Både i det sosiale livet i bygdene, som kunder hjå alle ulike næringsaktørar og som initiativtakarar til mange gode bidrag og løysingar som er med og utviklar fellesskapet vårt.

Denne sommaren gler me oss til å sjå mange av dykk, og me vonar me saman kan få mange hyggelege opplevingar i lag! Som alltid oppfordrar me til å handla lokalt, eller som det så klokt er sagt: "Du kan ikkje kjøpa lukke, men dersom du vil prøva det, gjer det lokalt!"

Me ønsker dykk alle ein riktig god sommar!

Med vennlig helsing

Bjørn Laugaland

Ordførar

Status i Hjelmeland

Her kan du følge med på antall testa personar i kommunen. 

Status i Hjelmeland

Status over testa, 1. halvår

Oversikt over antal personar som er testa

Status i Hjelmeland 1. halvår - koronavirus
Veke Antal testa Positive for koronavirus Pålagt karantene
9 12 0 0
10 4 0 0
11 9 0 0
12 16 0 0
13 5 0 0
14 6 0 0
15 1 0 0
16 2 0 0
17 7 0 0
18 14 0 0
19 10 0 0
20 20 0 0
21 9 0 0
22 12 0 0
23 3 0 0
24 15 0 0
25 28 0 0
26 15 0 0


Tala viser dei som er testa på Hjelmeland legekontor og ved omsorgssentera. Dei inkluderer også personer frå andre kommunar som er testa hjå oss, men inkluderer ikkje Hjelmelandsbuar testa i andre kommunar eller på sjukehus.

Status over testa, 2. halvår

Oversikt over antal personar som er testa

Status i Hjelmeland 2. halvår - koronavirus
Veke Antal testa (1) Positive for koronavirus (2) Pålagt karantene (3)
27 11 0 0
28 11 0 0
29 18 0 0
30 11 0 0
31 3 0 0
32 12 0 2
33 29 0 2
34 60 1 12
35 86 0 0
36 70 0 0
37 55 0 0
38 48 0 0
39 42 0 0
40 38 0 0
41 66 0 0
42 50 0 1
 1. Tala viser dei som er testa på Hjelmeland legekontor og ved omsorgssentra. Dei inkluderer også personar frå andre kommunar som er testa hjå oss, men inkluderer ikkje Hjelmelandsbuar som er testa i andre kommunar eller på sjukehus. 
 2. Kjende positive tilfelle som oppheld seg i kommunen kan inkludere personar som ikkje er folkeregistrert eller testa i vår kommune. Også pasientar som er blitt innlagd på sjukehus vil bli rekna med. Talet inkluderer ikkje personar som er folkeregistrert i kommunen, men som ikkje oppheld seg i kommunen (desse kan likevel ligge under Hjelmeland på nasjonal statistikk. 
 3. Alle kjende tilfelle av enkeltpersonar som oppheld seg i Hjelmeland, som i hele eller deler av gitt veke er pålagt med heimel i smittevernlova å sitte i karantene grunna kjend nærkontakt med personar med påvist covid-19. Det inkluderer ikkje karantene etter reise i område med auka smitte, då det ikkje føreligg rapporteringsplikt for dette. 

 

Smittevern i kommunen.