Koronaviruspandemi

Råd og tiltak vil endre seg etterkvart som situasjonen utviklar seg, og det er no dagleg ny informasjon. For generell informasjon om viruset og nasjonale råd og tiltak sjå Helsenorge sine sider.  

Denne sida inneheld informasjon som er relevant for Hjelmeland kommune spesielt og vil i tida framover redigerast og kvalitetssikrast dagleg frå mandag til fredag.

 

Korona

Helse og omsorg

Hjelmeland legekontor

Ikkje møt opp på legekontoret utan avtale! 

Ring koronatelefonen på 51 75 70 90 mellom kl. 09.00-22.00 (heile veka) dersom du lurer på om du kan vera smitta.

For andre henvendelser

Dersom du ikkje kan bruke helsenorge.no

 • ring tlf. 51 75 71 00 for legehjelp utanom koronavirus

Sjå helsenorge.no eller ring 815 55 015 dersom du er frisk, men har spørsmål om koronavirus.

Hjelmeland og Årdal omsorgssenter

 • er no stengt for alle besøkande
 • pårørande kan ringa til brukarane
 • alle opne arrangement på omsorgssentra er avlyst fram til sommaren

Kontaktinformasjon

 • Hjelmeland omsorgssenter, tlf. 51 75 90 00
 • Årdal omsorgssenter, tlf. 51 75 98 00

Helsestasjon og skulehelsetenesta

 • kun ved avtale
 • kontroll og vaksiner av born opp til 15 månader, alle andre tenester er avlyst inntil vidare
 • ring ved behov
 • Kristin 404 39 070 - helsesjukepleiar
 • Iren 404 39 073 - helsesjukepleiar
 • Ingvild 404 39 075 - psykiatrisk sjukepleiar
 • Asbjørg 404 39 081 - fysioterapeut

Gravid? 

Barnevern

 • ta gjerne kontakt dersom du treng hjelp, tlf. 404 39 055
 • barnevernvakten tlf. 51 89 91 67 (utanom arbeidstid, i helger og heilagdagar)
 • alarmtelefonen for barn og unge tlf. 116 111 eller sms 417 16 111
 • vald og overgrepslinja tlf. 116 006 
 • Politiet tlf. 02800

Tannlege

 • stengt inntil vidare
 • ved akutt hjelp ring Jørpeland tannklinikk på tlf. 51 74 03 90

Fysioterapi

 • stengt inntil vidare
 • for informasjon og spørsmål, eller ved behov for råd, ring tlf. 404 39 080 eller send e-post til josvan.langen@hjelmeland.kommune.no 

Psykisk helse

 • redusert kapasitet

Pasientreiser

 

Kan du bidra? Eller treng du hjelp?

Me ønsker å kome i kontakt med deg som

 • treng hjelp til noko i samband med denne koronapandemien
 • kan bidra med hjelp til dei som treng det

Les heile saka.

Fyll ut kartlegginsskjema på Hjelmeland Frivilligsentral sine sider.

Sjå KLP si nettside for informasjon om forsikringsdekning for frivillige.

Koronasjekk

Nettsida koronasjekk.no gjer eit speilbilde av anbefalingane til Folkehelseinstituttet (FHI), samt råd basert på informasjonen brukaren legg inn.

På nettsida kan du velge om du er helsepersonell eller ikkje og verktøyet velger dermed bort informasjon som ikkje er aktuell for deg.

Nasjonale føringar for å hindre spreiing av smitte

Sentrale helsemyndigheiter har innført restriksjonar på heile befolkninga og desse gjeld fortsatt. 

20. mars innførte helsemyndigheitene

 • forbud mot overnatting på hytter

27. mars innførte helsemyndigheitene

 • skjerpa anbefalingar om maksimalt 5 personar i gruppe utanfor familien
 • meir enn 2 meters avstand innandørs på arbeidsstad
 • meir enn 1 meters avstand i det offentlege rom

Følgande råd frå helsemyndigheitene gjeld også

 • "Unngå reiser som ikke er strengt nødvendig, unngå offentlig transport hvis du kan, og andre steder hvor du lett kommer nær andre.”

Kommuneoverlegen vil framleis peika på følgande

 • ver venleg og tenk grundig gjennom behovet for reiser til område med vedvarnade smitte og sjekk det opp mot dei nasjonale råd. Det gjeld både Hjelmeland si befolkning, men også befolkninga utanfor som vil på besøk til Hjelmeland Unngå lange turar i fjellet.
 • me vil ikkje tilrå at folk utanfrå reiser på dagstur til Hjelmeland for å gå på tur i heia vår. All bevegelse i nærmiljøet aukar smittefaren (ein må gjerne på butikkar o.l.), men i tillegg aukar slike turar sjansen for behov for akuttmedisinske tenester, noko me må unngå i størst mogleg grad dei neste månadane.
 • vær årvaken, hald dykk heime dersom de får symptom på luftvegsinfeksjon og ta kontakt med legetenesta ved behov.
 • det er framleis viktig at arbeidsplassane legg til rette for at medarbeidarar kan overhalda avstandsreglane, og gjennomføra andre smitteverntiltak.

Til slutt: Vask hendene, host/nys i albogen, hold avstandsreglar og unngå samlingar med fleire enn 5 utanfor familien.

Les meir på helsenorge.no sine sider for hindring av spreiing.

Har du helsefagleg utdanning eller erfaring?
Me ønsker no å få ei oversikt over tilgjengelig helsepersonell. Dersom me kjem i ein situasjon der me manglar personell, tek me direkte kontakt med deg.
 
Desse gruppene er aktuelle:
 • helsefagstudentar
 • medisinstudentar
 • sjukepleiarstudentar
 • vernepleiarstudent
 • personar med helsefagleg kompetanse
 • personar med helsefagleg erfaring (og innan privat verksemd)

Fyll ut skjema og send inn.

Informasjon frå KLP: Pensjonerte sjukepleiarar kan jobbe utan å tape pensjon.

Takk for ditt bidrag! 

Opnar gjenvinningsstasjon igjen
Gjenvinningsstasjonen på Viganeset opnar igjen.
Første opningsdag er laurdag 4. april. 
 
Landbruk

Plan og forvaltning har fysisk stengt, men me jobbar og er å treffe på telefon og e-post.

 • Anne Kari Skogerbø, fagkonsulent landbruk, tlf 404 39 126
 • Torborg Kleppa, rådgjevar landbruk og næring, tlf 404 39 123

Sjukdom og sjukdomsavløysing

Same reglar som før gjeld, men NAV har endra reglane slik at legane kan gje sjukemelding etter telefonkonsultasjon. Sjå siste oppdatering av praktisering av dette på Landbruksdirektoratet sine sider.

Treng du hjelp til avløysing?
Kontakt avløysarlaget som administrerer landbruksvikarordninga, og kan ha andre avløysarar i beredskap - Landbrukstenester Ryfylke. Der kan du og registrere deg dersom du ønsker å tilby arbeidskraft i landbruket. Sjekk også ut Facebooksida til Landbrukstenester Ryfylke. NAV har og tilbod til arbeidstakarar som har meldt inn at dei ønsker jobb.

Dei generelle reglane for sjukepengar osv. gjeld og for landbruket. 

Arbeidsplassen.no - her kan du både søke etter folk, og du kan melde inn at du sjølv er ledig for oppdrag.

Mattilsynet - har informasjon i høve til landbruket, men dei viser og vidare til fellesreglar utarbeidd av Folkehelseinstituttet.

Bondelaget - har oppdatert informasjon i forhold til arbeidskraft, rettigheiter i jordbruket osv.

Barnepass

Dersom du treng barnepass for å få utført arbeidet på garden; at både du og evtuelt den andre av foreldra jobbar med samfunnskritiske tenester* kan ha rett til barnepass: Dei av innbyggarane som treng slik barnepass må ta kontakt med den barnehagen/skulen kor barnet til vanleg går.
* matproduksjon er ein samfunnskritisk teneste.

Næringsliv og landbruk

Når det gjelder næringslivet generelt, både landbruk og anna næringsliv, sjekk oversikten som heiter «Næringsaktørar». Den finn du her på koronasida vår.

SKAPE for etablerere i Rogaland

Tilbyr rådgiving via Skype, Teams, Facetime m.m.. Det gjelder og næringsfaglige vurderingar. SKAPE er i dialog med NAV om dette. SKAPE har sørga for at ein del av deira kurs blir til gratis Webinarer.

Folkemøte
Barnehagar, skular, barnepass og betaling

Alle barnehagane, skulane og SFO i Hjelmeland kommune er stengt frå og med fredag 13. mars til og med 13. april. Det kan bli lengre stenging.

Barnepass

Innbyggarar som arbeider med følgande samfunnskritiske tenester kan ha rett til barnepass. 

Dette gjeld også kommunalt tilsette som vert beordra til slik teneste. 

Dei av innbyggarane som treng slik barnepass må ta kontakt med den barnehagen/skulen kor barnet til vanleg går. Du kan få hjelp til barnepass dersom begge foreldra eller føresette har samfunnskritiske jobbar. 

Betaling for barnehage og SFO

 • me sender foreløpig ikkje ut faktura for april månad
 • mars må me koma tilbake til når me har fått betre oversikt og statistikkar, betal altså denne som normalt
 • vidare fakturering vil bli vurdert etter korleis situasjonen utviklar seg

 

Hytteeigarar og tilreisande

Det er eit nasjonalt forbod om å overnatte på fritidsbustader. Kommunen har ikkje heimel til å gjera unntak til denne nasjonale forskrifta.

Frå Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.

§ 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen.

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

Få varsel frå kommunen

Innimellom sender me ut viktig informasjon via SMS. For å motta slike SMS'ar, må du registrera deg på varslemeg.no.

Sviing og bråtebrenning

For tida er det forbod mot sviing og bråtebrenning i låglandet. Dette er grunna situasjonen med korona og det er begrensa med brannmannskap å få tak i. Dersom det ligg snø i terrenget rundt sviing/bråtebrenning, og det då ikkje er fare for spredning, kan dette utførast ved å søke til brannsjefen.

 

 

Politiske møter

Me har planlagt desse politiske møtene før påske: 

Alle møtene føregår digitalt ved hjelp av Teams. 

Kontrollutvalssekretariatet har avlyst sitt møte 27. mars. 

 

Arrangement

Kultur- og fritidsarrangement er forbode.
Les meir om dette på Helsedirektoratet sine nettsider.

Gravferder og enkelte andre arrangement i regi av kyrkja eller andre trusretningar er tillatt etter retningslinjer frå arrangøren.
Les meir om dette på Den norske kirke sine nettsider.

Kundesenter/bibliotek

Kundesenteret og bibliotket er stengt for publikum inntil vidare. 

Me ønsker ikkje å ta i mot bøker framover. Eventuelle påminningar om å levera, kan du berre oversjå. 

Kontakt oss

 • på telefon 51 75 00 00
 • e-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no 
NAV Hjelmeland

NAV har frå torsdag 12. mars stengt kundemottaket sitt inntil vidare. 

Korleis få hjelp?

 • Du kan kontakte NAV digitalt i aktivitetsplanen din eller på Ditt NAV
 • Gjeld det akutt nødhjelp, mat eller utan bustad, kan du kontakte NAV på tlf. 458 41 590
 • Oppfølging vil føregå via telefon og videomøter
 • Søk sosialhjelp på nettsidene til NAV
Isolat eller karantene?

Isolat

Dersom ein har mistanke om smitte og ein ventar på svar på prøven, eller ein har påvist smitte av koronavirus, vil du bli bedt om å isolere deg heime dersom du er frisk nok til å klare deg utan helsehjelp. Du skal få kontakt med helsepersonell kvar dag per telefon, og ein kan ikkje forlate heimen.
Råd til pasientar som er isolert i heimen.

Karantene

Dersom du ikkje har symptom på luftvegsinfeksjon men kan ha vore eksponert for viruset gjennom reise eller kontakt med nokon som er smitta, skal du vera i karantene. Då har du noko meir bevegelsesfridom, men skal ikkje på på arbeid, skule eller oppsøke stader der du kan treffe folk.
Råd til pasientar som er i heimekarantene.

Les meir om forskjellen her.

Please read the information in english, arabic, dari, lithuanian, polish, thai and others.

Kontinuitetsplanlegging

Alle verksemdene i Hjelmeland kommune har oppdatert sine planar for korleis ein kan drive mest mogleg likt trass stort personellfråvær. Ein tek i alle fall høgd for at opp til 40% av personell er borte frå arbeid i ein periode på opp til 15 veker. Ein tek også høgd for at enkelte eksterne tenester og varer uteblir. Ein må i ein slik periode i nokon tilfelle velge å prioritere berre dei mest kritiske av sine tenester. Dette gjeld både helse- og omsorg, oppvekst, interne tenester, bygg og anlegg og administrasjonen.

Næringsaktørar

Dei ekstraordinære tiltaka som er innført for å hindra spreiing av koronaviruset gjer det utfordrande for mange små og store bedrifter. 

Kommunen gjer det ein kan for å bidra til at det er tilgjengeleg arbeid for bygg- og anleggsbransjen 

 • avdeling teknisk jobbar med å få sett i gong klargjorte prosjekt så snart som råd
 • avdeling plan- og forvaltning jobbar med uendra styrke for å gjera unna delingsvedtak og byggeløyve, slik at planlagde prosjekt kan komma i gong så raskt som råd

Kva kan kommunen bidra med?

 • me vil vita korleis situasjonen er for deg og di bedrift, slik at me kan få oversikt over situasjonen
 • me vil bidra med å formidla relevant informasjon om tiltak og ordningar som er oppretta for å hjelpa næringslivet

Har du opplysningar om situasjonen i næringslivet som kommunen bør vita om, eller treng du berre nokon å snakka med? Då kan du ta kontakt med

Hald dykk oppdatert på www.fhi.no for generell informasjon og på desse sidene med tanke på lokale forhold.

Sendingar frå Næringsforeningen TV

Følg med på sendingane som tek opp mange av dei utfordringane det lokale næringslivet står ovanfor i denne krisa. 

Nyttige lenker

Status i Hjelmeland

Oversikt over antal personar som er testa

Status i Hjelmeland - koronavirus
Veke Antal testa Positive for koronavirus
9 12 0
10 4 0
11 9 0
12 16 0
13 5 0
14 6 0


Teneste-endringar per i dag

Teneste-endringar per i dag - koronavirus
Tenestestad Status
Hjelmeland legekontor Redusert kapasitet
Helsestasjon Redusert kapasitet frå veke 12
NAV Redusert kapasitet og stengt kundemottak
Psykisk helse Redusert kapasitet
Fysioterapi Stengt
Hjelmeland omsorgssenter Stengt for alle besøkande
Årdal omsorgssenter Stengt for alle besøkande
Barnevern Redusert kapasitet
Skular Stengt
Barnehagar Stengt
Kundesenter/bibliotek Stengt for publikum