Besøk ved omsorgssentra

Hjelmeland og Årdal omsorgssenter 

 • Besøk skal avtalast med personalet i avdelinga på førehand. På den måten kan me legge til rette i forhold til gjeldande smittevern.
 • Kvar bebuar kan ha besøk av inntil to personar. Besøket bør gjennomførast på bebuaren sitt rom.
 • Frå 11. november har me krav om at alle besøkjande må bruke munnbind. 

Ved eventuell smitte

 • For å lette eventuell smittesporing førar me logg over alle besøkjande. Opplysningane slettast etter ti dagar. Alle besøkjande må difor gje beskjed til personalet om at dei er der. 
 • Dersom du blir sjuk etter å ha vore på besøk ved eit av omsorgssentra, oppmodar me til at du gjer beskjed til avdelinga der kor besøket vart utført. 

Digitale besøk

Pårørande kan fortsatt ringe til bebuarane. Me legg til rette for digitale besøk, via for eksempel Facebook eller Skype. Ta kontakt med avdelinga for å avtale nærmare. 

Omsorgsbustad ved Hjelmeland omsorgssenter

Dagsenter ved Hjelmeland omsorgssenter

 • delvis ope
 • små grupper på maks 5 personar

Heimetenester

Me håpar du kan gje oss i heimetenesta beskjed på førehand dersom:

 • du har nokon i bustaden som er smitta av covid-19
 • du er nærkontakt til nokon som er smitta av covid-19

Ved å få denne informasjonen tidleg kan me førebu oss og følge vår smittevernprosedyre.

Du kan nå oss på:

 • tlf. 404 39 093
 • tlf. 404 39 092

Kontaktinformasjon

 • Hjelmeland omsorgssenter, tlf. 51 75 90 00
 • Årdal omsorgssenter, tlf. 51 75 98 00