Besøk ved omsorgssentra

Hjelmeland og Årdal omsorgssenter 

Ved eventuell smitte

  • For å lette eventuell smittesporing førar me logg over alle besøkande. Opplysningane slettast etter ti dagar. Alle besøkande må difor gje beskjed til personalet om at dei er der. 
  • Dersom du blir sjuk etter å ha vore på besøk ved eit av omsorgssentra, oppmodar me til at du gjer beskjed til avdelinga der kor besøket vart utført. 

Digitale besøk

Pårørande kan fortsatt ringe til bebuarane. Me legg til rette for digitale besøk, via for eksempel Facebook eller Skype. Ta kontakt med avdelinga for å avtale nærmare. 

Omsorgsbustad ved Hjelmeland omsorgssenter

Dagsenter ved Hjelmeland omsorgssenter

  • delvis ope
  • små grupper på maks 5 personar

Heimetenester

Me håpar du kan gje oss i heimetenesta beskjed på førehand dersom:

  • du har nokon i bustaden som er smitta av covid-19
  • du er nærkontakt til nokon som er smitta av covid-19

Ved å få denne informasjonen tidleg kan me førebu oss og følge vår smittevernprosedyre.

Du kan nå oss på:

  • tlf. 404 39 093
  • tlf. 404 39 092

Kontaktinformasjon

  • Hjelmeland omsorgssenter, tlf. 51 75 90 00
  • Årdal omsorgssenter, tlf. 51 75 98 00