Justert regime for testing, isolasjon, smittesporing og karantene (Justert TISK)

Information in English below

Testing

Dersom du har symtom på luftvegssjukdom kan du testa deg sjølv to gonger med 24 timars mellomrom med antigen hurtigtestar. Viss begge prøvane er negative (berre 1 strek), kan du vera nokså sikker på at det ikkje er koronavirus.

Viss det er to strekar (sjølv om den eine er svak), er det ein positiv test. Du bør då isolere deg, inkludert frå andre i husstanden og få bekrefta prøven med ein PCR-test på legekontoret. Bestill time så snart som mogleg på legekontoret. Då vil også smittevernlegen bli varsla og nokon frå kommunen vil kontakte deg for vidare råd.

Ofte stilte spørsmål om testing. (PDF, 106 kB)

Henting av hurtigtest

Me har laga klart pakkar med to hurtigtestar i kvar pose som du kan hente i dei fleste bygdene: 

  • YX Hjelmeland - måndag - fredag kl. 7.30-20, laurdag kl. 9-20 og søndag kl. 10-20
  • Joker Fister - måndag til torsdag kl. 9-19, fredag kl. 9-20 og laurdag kl. 9-18
  • Coop Prix Årdal - måndag til fredag kl. 8-21 og laurdag kl. 8-20
  • Coop Marked Vadla - måndag til torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-20 og laurdag kl. 9-18
  • Randøy handel - måndag til torsdag kl. 9-18, fredag kl. 9-20 og laurdag kl. 9-16

Ikkje ta meir enn det du treng for dei testane du har planlagt for deg sjølv eller dei du bur med.

Me har begrensa tilgang på testar derfor skal testane kun brukast av deg med symptom eller dersom du er nærkontakt. Det betyr at testane ikkje skal brukast rutinemessig før fest eller liknande. Det er du som henter som har ansvar for å følge dette.

Som hovudregel skal du hente ein pose med to testar. Dersom du hentar til familie kor fleire er sjuke kan du få ei eske med fem testar. Du som er i karantene og skal teste deg sju gonger skal ha ei ekse og ein pose slik at du har 7 testar. Maks éin pakke per kunde og du som skal få testar må vere 16 år eller eldre.

Du eller nokon andre i husstanden kan ta testen. Dersom du absolutt ikkje klarer det sjølv, kan me hjelpe på legekontoret med PCR-test eller hurtigtest. 

Som eit alternativ kan du ta EIN PCR-test på legekontoret i Hjelmeland. Bestill time på helsenorge.no (“kontakt legekontoret”) dersom du har fastlege der eller ring 51 75 71 00.

Bruksanvisning for hurtigtest. (PDF, 263 kB)

Symptom

Viss du har symptomer på sjukdom som særs hoste, feber, verk i kroppen o.l. bør du fortsatt halde deg heime for å unngå å smitte andre med viruset du har. Føler du deg frisk og du har lette restsymptomer kan du likevel gå på jobb, men hugs vanlege smittevernråd som å hoste i albogen og halde reine eller desinfiserte hender.

Dersom du er i karentene, kan du ta daglege hurtigtestar på deg sjølv i 7 dagar i staden for å vera i karantene, men berre viss du ikkje fortsatt har kontakt med den som er isolert. Då kan du gå på jobb og skule.

Meir informasjon om nedjustert TISK.

Finn oppdatert informasjon på helsenorge.no.

Information in English

Testing

If you have symptoms of COVID-19, you can test yourself with a rapid antigen test, preferrably twice with a 24 hour period between the two tests. If both tests are negative (only 1 line), you can be relatively sure that the symptoms are not due to COVID-19.

If there are two lines (even if one of them are weak), it is considered a positive test. In that case you should isolate, including from other members of your household, and get the test confirmed with a PCR-test (free of charge) at Hjelmeland legekontor (GP practice). Book an appointment as soon as possible. The GP practice will also alert the public health physician and somebody from the municipality will contact you and give you advice.

Collection of rapid antigen tests

You can collect rapid antigen tests (two per bag) which you can collect at these places:

  • YX Hjelmeland - Monday - Friday 7.30am-8pm, Saturday 9am-8pm and Sunday 10am-8pm
  • Joker Fister - Monday - Thursday 9am - 7pm, Friday 9am - 8pm and Saturday 9am - 6pm
  • Coop Prix Årdal - Monday to Friday 8am-9pm and Saturday 8am-8pm
  • Coop Marked Vadla - Monday to Thursday 9am-5pm, Friday 9am-8pm and Saturday 9am-6pm

Please don't take more than you need for the tests you have planned for yourself or someone in your household.

We have limited access to tests, so the tests should only used by yourself if you have symptoms or you are a close contact. That means the tests should not be used routinely before an event or similar occassions. This is your own responsibility.

As a main rule you should only need a bag of two tests. If you are collecting for a family where several people are ill, you can have a box with 5 tests. If you are in quarantine and will tests yourself 7 consecutive days, you can have a box and a bag so that you have 7 tests. Please only take one box per customer. You must also be above 16 years of age to get the tests.

Yourself or somebody else in your household can perform the test. If you absolutely cannot do it yourself, we can help at Hjelmeland legekontor (GP practice) with a free PCR or antigen test.

As an alternative to two tests at home, you can have a PCR-test performed at the Hjelmeland legekontor. Book your appointment at helsenorge.no if you have fastlege there or call 51 75 71 00.

Symptoms

If you have symptoms of COVID-19, such as cough, fever, sore muscles or similar, you should stay at home to avoid transmitting any virus to anyone else, whether it is the COVID-19 virus or other viruses. If you feel well and only have light symptoms you can go to work, but remember general advice such as coughing in your elbow and cleaning/disinfecting your hands.

If your are in quarantine, you can take daily rapid antigen tests on yourself for 7 days instead of staying in quarantin, but only if you are no longer in contact with the person who is isolated. If you test negative you can go to work or school.

Norway moves to normal everyday life with increased emergency preparedness.

Entry restrictions will be gradually lifted.