Vaksine

Har du fått SMS om koronavaksine frå oss? Då er du komen rett, og må du lesa vidare for meir informasjon. 

Alle over 65 år som er registrert i folkeregisteret som busette i Hjelmeland skal nå ha fått tilbod om vaksine. Me takkar for oppslutninga! Meir enn 90% har takka ja og fått ein eller begge dosar av Pfizer/BioNTech si vaksine “Comirnaty”. Dersom du er ein av 36 helsepersonell som mottok AstraZeneca i Hjelmeland, vil du få tilbod om dose 2 med Pfizer/BioNTech den 26. mai. Dersom du har fått AstraZeneca ein annan stad, må du ta kontakt med din arbeidsgjevar for å få dose 2. 

Dei som har sjukdomar som gjer at dei er i høg eller moderat risiko for alvorleg sjukdom ved koronavirusinfeksjon har blitt identifisert av fastlegane så langt det har latt seg gjere. Alle med høg risiko skal ha blitt kontakt og fått minst ein dose. Dersom du er i risikogruppe 5, 6 og 7 og ikkje har fått tilbud må du ta kontakt med legekontoret.

Sjå oversikt over antall vaksinerte og gruppene 

Har du fått SMS om koronavaksine frå oss?

Alle me har vaksinert har til no blitt kontakt per telefon. Framover vil me først og fremst bruke SMS og internett for å kommunisere.

Den første SMS gjekk 5. mai til alle over 18 år som ennå ikkje har fått tilbod om vaksine. Det vil stå “Hjelmeland” som avsendar.

Registrer deg

I denne SMS-en bed med deg om å følge ei lenke og registrere om du ønsker vaksine eller ikkje. Me ønsker at også dei som IKKJE ønsker vaksine registrerer seg, slik at dei ikkje treng å bli kontakta av oss seinare. 

Registrer svaret ditt på om du vil ha vaksine eller ikkje.

Vaksinering

1 til 2 veker før det blir din tur, vil du få ein SMS der du kan gå inn og registrere ønska tidspunkt. Me kjem til å vaksinere i Hjelmelandshallen, stort sett på onsdagar, men dette kan endre seg.

Etter første dose, får du automatisk ny time for dose 2. Frå 9. juni vil alle få tilbod om dose 2 ni veker etter første dose.

Dersom du har vanskar med den digitale løysinga, kan du spør ein venn eller du kan ringe Hjelmeland legekontor på tlf. 51 75 71 00. 

Information in English

Vaccination

Everyone who is 65 years or older and registered living in Hjelmeland kommune will have been offered the vaccine by now. Thanks to everyone for your commitment, more than 90% of this population has accepted the offer and had 1 or both of their doses of the “Comirnaty” vaccine from Pfizer/BioNTech.

Most of those belonging to a risk group which puts them in a high or moderate risk of serious illness from covid-19 have been identified by their GPs. Everyone with a high risk should have been contacted by now and received at least one dose. Currently we are vaccinating those in group 5 or 6, i.e. those with moderate risk of serious illness of the ages between 45 and 64.

Have your received an SMS about the covid-19 vaccination from us?

Until now, we have contacted everyone by phone. From now on, we will mostly use SMS and the internet for communication.

The first SMS was sent 5 May 2021 to everyone above 18 years who yet has not been offered the vaccine. The sender will be identified as “Hjelmeland”.

Register

In this SMS we ask you to follow a link and register whether you want the vaccine or not. Please register your answer.

Please, do register also if you do NOT want the vaccine, so that we don’t need to contact you later.

Vaccination

One to two weeks before your first dose, you will receive a new SMS where you can register your wanted time. We will vaccinate in Hjelmelandshallen, the sporting centre by the school in Hjelmeland, mostly on Wednesdays. Please be aware that this may change, however. We can’t accommodate for vaccinations on other days, as the vaccine’s shelf life is very short.

After the first dose, you will receive a new appointment for dose number 2. Until Wednesday 19 May everyone will receive a new appointment six weeks after the first dose. From Wednesday 26 May everyone will receive their second dose 9 weeks after the first dose.

If you have difficulties with the digital solution, ask a friend or call Hjelmeland legekontor (GP surgery) at 51 75 71 00.