Rekrutteringstiltak og ordning for støtte til vidareutdanning

Kommunen kan tilby varierte økonomiske ordningar og tiltak for rekruttering av personar til spesielle yrke (sjukepleiarar, undervisningspersonell og ingeniørar).

Det er og muleg for tilsette å søkje om støtte til etter-/vidareutdanning.

Oversikt over ordningane/tiltaka finn du her:

Rekrutteringstiltak/støtte til vidareutdanning

Redusert husleige i kommunal bustad

Redusert husleige for alle nytilsette som ordninga gjeld for, dei to fyrste åra etter tilsetting.

  • 50% reduksjon i leiga fyrste året
  • 25% reduksjon andre året

Gjeld per husstand for leige av kommunal bustad (eller tilsvarande som kommunen rår over), ved busetting i Hjelmeland.

Går ein til anskaffing av eigen bustad, så fell tilskotet bort.

Etableringspakke for nyutdanna og nytilsette

Etableringspakke på kr 25.000,- for nyutdanna og nytilsette personar i desse yrka mot binding for 3 års aktiv teneste. Ved eventuell avslutning av arbeidsforholdet, eller uløna permisjon, før dei 3 åra er gått, må ein betala tilbake med utgangspunkt i tal månader teneste i høve 36 månaders bindingstid, forutsett busetting i Hjelmeland.

3. Konkurransedyktig løn

Konkurransedyktig løn samanlikna med alle andre kommunar i Rogaland.

Lønsnivå i dei enkelte stillingane skal fastsetjast ved tilsetjing, ved ordinære, lokale forhandlingar og årleg lønsregulering i samsvar med Hovudtariffavtalen på KS-området, kapittel 3, 4 og 5, samt etter særskilte forhandlingar i samsvar med Hovudtariffavtalen kapittel 4.A.3 og 5.3.

4. Stipend, under utdanning

Stipend kr 20.000,- pr år for nest siste og siste utdanningsår mot binding for 2 års aktiv teneste. Resten av vilkåra er likt dei i pkt 2.

5. Stipend for etter- og vidareutdanning

Dette skal vær ei ordning for tilsette som ynskjer utdanning som ledd i ein personleg utvikling, både i eksisterande stilling og kvalifisering til anna stilling i kommuneorganisasjonen (jfr. kommunestyrevedtak 068/94).

6. Lenkje til søknadsskjema
Malin Nordbø
Einingsleiar lønn og personal
E-post
Telefon 404 39 017