Høyring : Endring av reguleringsplan R173 Helgøy

Areal- og forvaltningsutvalet har i sak 15/18 .den 22.03.2018 vedtatt at forslag til endring av reguleringplan for HELGØY gnr 84 bnr 1 og 2 mfl, .skal leggjast ut til offentleg ettersyn, jfr. plan- og bygningslova § 12-10.

 

Gjeldande reguleringsplan R73 er altså foreslått endra, og ny planID blir R173.

ENDRINGANE I HOVUDSAK

◦ 6 nye bustadhus
◦ 8 nye hytter + flytting av ei.
◦ 1 ny utleigehytte/turistanlegg der kaien er i dag + nytt hamneområde i sjø VHS2
◦ 10 nye tilkomstvegar til hytter og hus
◦ Tekniske anlegg for vann/straum er regulert inn
◦ Reiselivsanlegget R1: utvida bygg frå 500 til 800 m3 BYA
◦ Nødhamn for skyssbåt i nord SK
' Meir friluftsformål mellom hyttene (dvs har redusert byggeområde, framgår av skravert område)◦Turveg rundt øya: traseen er lagt om, og stien er lagt inn som juridisk formål GT sosi 3031
◦ Auke storleik på alle hyttene (minus 6 definerte) frå 100 til 130 m2 + auke i høgd på 1 m.
◦ Ein del korrigeringar av føresegnene og «rydding» i plankartet; mellom anna er byggeområdene rundt hyttene redusert, det er lagt inn meir byggegrenser og alle hyttene er re-nummerert (slik at alle er nummerert)

Endringane i plankart og føresegner framgår òg av saksframlegg og plankart. . Ein gjer merksam på at det gjort re-nummerering av hyttene, slik at hyttene i høyringsutkastet har litt andre nummer enn forslaget til 1.gongsbehandling. Men endringane er markert i plankartet, og rådmannen sitt forslag til endringar i plankart er òg lagd ved for å lette forståinga ift nummerering.

Eventuelle merknader til planforslaget rettast til Hjelmeland kommune, Plan og Forvaltning, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland eller postmottak@hjelmeland.kommune.noFrist for uttale er 30.juni 2018

Plan og forvaltning

Høyringsutkast- Plankart Helgøy 1 (PDF, 2 MB)
Høyringsutkast Føresegner Helgøy 1 (PDF, 315 kB)
AFUsak_15_18 1 (PDF, 310 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 07.05.2018
oversiktskart

Areal- og forvaltningsutvalet har i sak 15/18 .den 22.03.2018 vedtatt at forslag til endring av reguleringplan for HELGØY gnr 84 bnr 1 og 2 mfl, .skal leggjast ut til offentleg ettersyn, jfr. plan- og bygningslova § 12-10.

 

Publisert 18.04.2018

Statens Vegvesen varslar behov for å utvide planområdet vestover ift Sande ferjekai. 

Publisert 18.04.2018
Me vil søke om tilskot fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKom) til vidare utbygging av fiber-/breibandsnettet i kommunen. Eit av krava for ein slik søknad er at planprosessen for utbygginga skal liggja ute til høyring i fire veker. Dette slik at det blir høve til innspel både fra aktuelle utbyggarar og fra moglege framtidige kjøparar av tilgang til breiband.
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 10.00 - 15.30