Reglement og prisar for utleige av Spinneriet

3 Definisjonar - leigetakarar

Leigetakarar - ideelle lag og organisasjonar
Prisgruppe 1 (0% leige) Ideelle lag/organisasjonar (innanfor Hjelmeland kommune)
Alle lag for barn og unge opp til 18 år Interkommunale selskap
Idrettslag Eldrelag
Skyttarlag Musikklag /songlag
Misjonslag Bygdekvinnelag
Ungdomslag Lokale politiske lag /lag av same karakter
Helselag Fagorganisasjonar knytte til kommunen si drift
Kunstlag Rettssaker, forliksråd m.v.

 

Leigetakarar - Ikkje-kommersielle aktørar
Prisgruppe 2 Ikkje-kommersielle aktørar
Nærings- og interesseorganisasjonar for eigennyttige formål, t.d. bondelag, bransjeforeiningar, fagorganisasjonar m.v. Lag/organisasjonar som ikkje kjem inn under pkt 1
Fylkes- og nasjonale frivillige organisasjonar
Private arrangement

 

Leigetakarar - Kommersielle aktørar
Prisgruppe 3 Kommersielle aktørar
Næringsdrivande / firmaarrangement Messer / Salsutstillingar *
*) Leige utgjer 10% av omsetjinga (min. utleigeprisar som ovanfor)