Organisasjonsverdiar for tilsette i Hjelmeland kommune

Organisasjonsverdiar for tilsette i Hjelmeland kommune

  • Me møter brukarane våre med respekt og interesse.
  • Me syner open og ærleg framferd.
  • Me legg vekt på fagleg godt arbeid.
  • Me vil gjera vårt for å fremja trivsel og arbeidsglede.
  • Me forventar godt og utviklande samarbeid.
  • Me er lojale mot leiinga, kvarandre og gjeldande reglar.
  • Me er villige til å tenkja nytt og finna løysingar.