Visjon, overordna mål og verdigrunnlag

Kommuneplanen 2011-2023.

Visjon: Hjelmeland – Naturlegvis 


Visjonen gjev uttrykk for eit ynske om eit positivt samspel mellom kommunen sine tilsette,  innbyggjarane og naturen rundt oss.  Me signaliserer òg at me ynskjer å bruka natur og naturressursane til helse, rekreasjon, og friluftsformål.  Visjonen seier noko om vår næringsmessige satsing, som i stor grad er bygt opp rundt bruk av dei gode naturressursane kommunen har.  Det seier også noko om å ta vare på dei landskapsmessige kvalitetane rundt oss.   Me ynskjer òg at visjonen skal visa at Hjelmeland skal vera eit naturleg val for å bu, arbeida og besøkja.
 

Overordna mål:

Hjelmeland kommune skal vere  

  • Berekraftig og nyskapande samfunn som er attraktivt for næringsliv, befolkning, arbeidskraft og eksterne samarbeidspartar. 
  • Samfunn som med si eigenart skaper vekstkraft, mangfald og kulturrikdom 
  • Prega av kreativt engasjement, deltaking og inkluderande folkestyre 
  • Innbyggjarfokusert og kvalitetsmedviten

Verdigrunnlag og leiarfilosofi:

For å oppnå dei overordna måla, ynskjer kommunen å bygge tillit og truverd gjennom: Respekt, omsorg, likeverd, lojalitet, ærleghet, romsleghet og etikk. Kommunen arbeider  etter vedtekne ”Organisasjonsverdiar for tilsette i Hjelmeland kommune”.  Det er og vedtatt ”Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Hjelmeland kommune”