Barn med spesielle behov

Barn med spesielle behov

Har barnet ditt har spesielle behov?
Har barnet ditt nedsett funksjonsevne?
 • Då kan du som foreldre søke om tilrettelegging for barnet ditt. 
  • Dette kan du gjere i lag med barnehagen.
  • Det må leggast ved dokumentasjon på nedsett funksjonsevne/relevante omtalar frå t.d. fysioterapeut, lege etc. 
  • Søknad skjer gjennom brev til kommunen.
 • Søknaden sender du til kommunen, som fattar eit vedtak om tilrettelegging ut i frå barnet si nedsette funksjonsevne, jf. barnehagelova §19g.
  • §19g dreier seg om ei tilrettelegging slik at eit barn med nedsett funksjonsevne skal kunne nytte seg av barnehagetilbodet på lik linje med andre barn. 
Klagerett
 • Både vedtak om spesialpedagogisk hjelp og vedtak om tilrettelegging har klagerett. 
 • Foreldre har rett til å klage, både på avslag, innhaldet i vedtaket, saksbehandlinga og manglande oppfølging av vedtaket.
 • Skjema for klage på vedtak må fyllast ut. 
  • Dersom kommunen ikkje kan imøtekoma klagen, kan du sende klaga vidare til fylkesmannen.