Satsingsområde

Temaet dette barnehageåret er; «FRITT FRAM!!» Med fokus på inkluderande miljø for omsorg, leik, læring og danning og barnehagen som ei pedagogisk verksemd.

Me ynskjer og byggja barnehagekvardagen på barna sine premisser innafor dei grenser som barna kan meistra i forhold til deira alder og utvikling, samtidig som omsorg, leik, læring og danning skal stå i sentrum.

Me ynskjer og vera ein barnehage der både barn og vaksne trivest, og der foreldra er nøgde med det me tilbyr barna deira.
For å få til dette er me avhengige av eit godt samarbeid med våre brukarar

Me vil ha fokus på at:

  • Barna skal møtast av ein vaksen når dei kjem til barnehagen.
  • Personalet vil observera barna i barnehagen.
  • Dei vaksne skal gå inn i leiken på barna sine premissar. 
  • Dei vaksne skal sjå gruppa, men likevel ha fokus på det enkelte barn. Barn som treng ekstra oppfølging skal få det i barnehagen.
  • Det er viktig at det er ein god dialog mellom heim og barnehage
  • Godt humør og engasjement er viktige stikkord.

Du kan lesa meir om barnehagen sine satsingsområde og valde tema i barnehagen sin årsplan (PDF, 2 MB) og årshjul.