Satsingsområde

Satsingsområda for 2019-2022 i den regionale kompetanseutviklinga er;

  • Inkluderande miljø for omsorg, leik og læring 
  • Barnehagen som pedagogisk verksemd

Der vår felles visjon «det beste for barnet» er med som ei plattform i utviklingsarbeidet vårt. 

Barnehagen skal drive barnehagebasert kompetanseutvikling. Ein definisjon på barnehagebasert kompetanseutviking er; 

"Leiinga og alle tilsette deltar i ein utviklingsprosess på eigen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle barnehagens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter og bevege barnehagen fra individorientert til kollektiv kompetanseutvikling." (Gotvassli, 2017)

Ut frå satsingsområda er temaet og utviklingsarbeidet for 2020-2021 i Årdal barnehage: 

«Vil du være vennen min?» 

og problemstillinga me vil jobba med dette året er: 

«Korleis kan me skape eit inkluderande fellesskap i barnehagen, der alle barn får oppleve tilhørighet og vennskap?» 

For å drive dette utviklingsarbeidet skal me i personalgruppa innom forskjellige tema i løp av året 2020-2021.

  • Foreldresamarbeid
  • Vaksenrolla
  • Sosial kompetanse
  • Uteleik
  • Førebygge/identifisere/tiltak mobbing
  • Personalets samarbeid for eit godt barnehagemiljø
  • Observasjon som metode
  • Arbeide med kommunikasjon og språk

Målet vårt med dette arbeidet er å endre og utvikle heile organisasjonen. Arbeidet skal sette spor i barnehagen som eining, ikkje bare hjå enkeltaktørar.