Årsplan Fister barnehage 2022/2023

5 Barnehagemiljø og mobbing

Barnehagen skal fremma eit inkluderande og stimulerande miljø, kor alle barn skal oppleve å bli sett og kan delta i leik. Dei tilsette skal sørga for at barna har det trygt og godt når dei er i barnehagen. Alle tilsette har plikt til å følge med på korleis alle barna har det. Dei skal gripe inn viss barn vert utsett for krenkingar, jf. barnehagelova kap. 8 om psykososialt barnehagemiljø.

Hjelmelansbarnehagen, dvs. felles for alle barnehagane, har utarbeidd ein plan: Trygt og godt barnehagemiljø.

Arbeid med barnehagemiljø og mobbing

For å få til eit inkluderande og stimulerande miljø vil me: 

 • Skape eit miljø som er prega av omsorg og respekt kor glede, humor og spontanitet har ein naturleg plass i kvardagen.
 • Vise at me bryr oss, og er glad for å vera saman med barnet ved å smila og le saman med det, ta barnet på fanget, trøyste det m.m.
 • Lytte aktivt og ha augekontakt med barnet. Snakke med, ikkje til barnet.
 • Delta i leik på barnet sine premissar. Vise at me har respekt for leiken ved å gje den tid og rom.
 • Leite etter det som er positivt hos kvart enkelt barn og setja ord på det. 
 • La barnet få føle glede og stolthet over eigne uttrykk.
 • Utdjupe og gje forklaringar, vise engasjement, følelsar og entusiasme når me opplever noko saman med barnet.
 • La barnet sjølv få vera med å diskutera og bestemma korleis me skal ha det i barnehagen.
 • Hjelpe barnet  til å setja ord på følelsar, slik at det lærer å kjenne igjen følelsar hos seg sjølv og andre. 
 • Formidle at det er lov å vera sint, men det er ikkje lov å la det gå ut over andre. Hjelpe barnet til å kontrollera seg sjølv ved å setja grenser på ein positiv måte.
 • Gje barnet gode fellesopplevingar, eks. turar og fellessamlingar.
 • Gje barna gode minner.