Satsingsområde

Barnehagen har to hovudsatsingsområde i år:

  • Barnehagen som pedagogisk verksemd
  • Eit inkluderande miljø for omsorg, leik, læring og danning

                                                                                                                   

I barnehagen skal barna få leike og utfalde skaparglede, undring og utforskartrang. Ein skal sjå arbeidet med omsorg, danning, leik, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk i samanheng, og samla bidra til den allsidige utviklinga til barna.  

Omsorg

  • I barnehagen skal alle barn oppleve at dei blir sett, forstått og respektert, og få den hjelpa og støtta dei har behov for.

Leik 

  • Leiken skal vere ein arena for glede, humor, spenning, utvikling og læring og for sosial og språkleg samhandling.  

Danning 

  • Barnehagen skal oppmuntre barna til å vere prøvande til og nysgjerrige på omverda og bidra til å leggje grunnlaget for modig, sjølvstendig og ansvarleg deltaking i demokratiske fellesskap.

Læring 

  • I barnehagen skal barna oppleve eit stimulerande miljø som støttar opp om lysta til å leike, utforske, lære og meistre.

Meir om satsingsområda, og barnehagen som pedagogisk verksemd kan du lese i barnehagen sin årsplan (PDF, 4 MB).