Vedtekter for barnehagane i Hjelmeland kommune

§ 11 Oppseiing

Skal eit barn slutte i barnehagen, må plassen seiast opp skriftleg med minimum 3 månadar varsel frå den første i månaden. Det skal betalast for kvar påbyrja månad.

Plassen kan seiast opp gjennom heile barnehageåret. Det må betalast i oppseiingstida.